Robert Kosmal

Biegły Sądowy ds. Wyceny Przedsiębiorstw
Doradca restrukturyzacyjny

Jestem z zawodu finansistą a z zamiłowania restrukturyzatorem. Jestem także współwłaścicielem Kancelarii Restrukturyzacyjnej Kosmal&Kwiatkowski Sp. z o.o., która była jednym z prekursorów profesjonalnego doradztwa dla firm w kłopotach. Pomagam moim klientom znaleźć niestandardowe rozwiązania, które pozwolą im wyjść obronną ręką z kryzysu i trwale odbudować swoją wartość.
[Więcej >>>]

Potrzebuję pomocy
3
lut

Ustawodawca wprowadził nowe rozwiązania do przygotowanej likwidacji

Robert KosmalKomentarze (0)

Kilka lat obowiązywania w ramach Prawa upadłościowego przygotowanej likwidacji przedsiębiorstwa dłużnika pozwala na dokonanie pierwszych, sensownych, podsumowań. Wiadomo, że pre-pack – niestety – nie zdobył popularności w polskich realiach, a kilkadziesiąt spraw, które jak dotąd zostały przeprowadzone w tym trybie z pewnością nie jest satysfakcjonującym wynikiem. Składa się na to kilka czynników, a jednym z najpoważniejszych jest niechęć – ogólnie w Polsce zauważalna – do stosowania nowych rozwiązań prawnych. W związku z tym ustawodawca postanowił dokonać korekt, których podstawowym celem jest wyjaśnienie najważniejszych wątpliwości, a jednocześnie zapewnienie prawidłowego toku postępowania. Warto zapoznać się z najważniejszymi z nich.

Wadium: gwarancja spełnienia zobowiązania

Bez wątpienia jedną z głównych, praktycznych, przeszkód w prowadzeniu przygotowanej likwidacji była pewna niepewność sędziów co do rzeczywistych możliwości opłacenia ceny przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części przez nabywcę. W przypadku, w którym uchylałby się on od tego obowiązku, istniałoby realne zagrożenie dla powodzenia całej procedury. Stąd ostrożność w uwzględnianiu wniosku o pre-pack niekiedy przeradzała się po prostu w niechęć do prowadzenia przygotowanej likwidacji. Jednak ustawodawca postanowił zaradzić tej bolączce, wprowadzając do Prawa upadłościowego przepisy stanowiące o obowiązku zapłaty wadium przez każdego mającego zamiar kupić przedsiębiorstwo upadłego lub jego zorganizowaną część.

            Zgodnie z przepisem art. 56a ust. 2a przywołanej ustawy – który zacznie obowiązywać 24 marca br. – do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży, dłużnik będzie musiał załączyć dowód wpłaty przez nabywcę, na rachunek depozytowy sądu właściwego do rozpoznania wniosku, wadium w wysokości jednej dziesiątej oferowanej ceny. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku – wniosek pozostanie bez rozpoznania. Warto także pamiętać, że pre-pack nie może zostać przeprowadzony wówczas, gdy oferent (określony w art. 128 ustawy) przedkłada cenę poniżej – określonej przez biegłego – ceny oszacowania. W każdym razie mający zamiar kupić przedsiębiorstwo lub jego cześć, którym ta sztuka się nie uda nie musza obawiać się o wpłacone wadium – zostanie ono im zwrócone w terminie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości i zatwierdzeniu warunków sprzedaży.

Przy pre-pack’u ustanawia się tymczasowego nadzorca sądowego lub zarządcę przymusowego

Nowelizując ustawo Prawo upadłościowe ustawodawca wprowadził przepis (art. 56aa), zgodnie z którym w przypadku złożenia wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży sąd ustanawia tymczasowego nadzorcę sądowego albo zarządcę przymusowego. Zgodnie z Prawem upadłościowym tymczasowego nadzorcę sądowego, sąd ma prawo ustanowić w celu zabezpieczenia majątku dłużnika, a podstawowym skutkiem takiego ustanowienia jest ograniczenie dłużnika w możliwości zarządu własnym majątkiem, który bez zgody zarządcy może dokonywać jedynie czynności zwykłego zarządu. Natomiast zarządcę przymusowego ustanawia się przede wszystkim wówczas, gdy zachodzi obawa, że dłużnik będzie ukrywał swój majątek lub w inny sposób działał na szkodę wierzycieli. Należy podkreślić, że ustawodawca w przypadku przygotowanej likwidacji nałożył na sąd obowiązek skorzystania z którejś z powyższych możliwości.

            Jednocześnie prawodawca nałożył na tymczasowego nadzorcę sądowego lub zarządcę ustanowionych w ramach pre-pack’u jasne obowiązki. Przede wszystkim  osoba pełniąca te funkcje składa – w wyznaczonym terminie – sprawozdanie obejmujące w szczególności: informacje na temat stanu finansowego dłużnika; rodzaju i wartości jego majątku; przewidywanych kosztów postępowania upadłościowego oraz innych zobowiązań masy upadłości, które należałoby ponieść przy likwidacji na zasadach ogólnych, a także inne informacje istotne dla rozpoznania wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży. Jak widać sprawozdanie to ma na celu dostarczenie niezwykle istotnych z punktu widzenia prowadzonego postępowania. Stąd pełniący wymienione tu funkcje powinni dokładać staranności w wypełnianiu nałożonych na nich obowiązków, gdyż od tego może w dużej mierze zależeć powodzenie przygotowanej likwidacji.

czytaj również:

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 122 88 97e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kwiatkowski & Wspólnicy Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kwiatkowski & Wspólnicy z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: