Robert Kosmal

Biegły Sądowy ds. Wyceny Przedsiębiorstw
Doradca restrukturyzacyjny

Jestem z zawodu finansistą a z zamiłowania restrukturyzatorem. Jestem także współwłaścicielem Kancelarii Restrukturyzacyjnej Kosmal&Kwiatkowski Sp. z o.o., która była jednym z prekursorów profesjonalnego doradztwa dla firm w kłopotach. Pomagam moim klientom znaleźć niestandardowe rozwiązania, które pozwolą im wyjść obronną ręką z kryzysu i trwale odbudować swoją wartość.
[Więcej >>>]

Potrzebuję pomocy
20
Wrz

Sprzedaż „znacznej części” przedsiębiorstwa w ramach przygotowanej likwidacji

Robert KosmalKomentarze (0)

Procedura przygotowanej likwidacji ma na celu szybkie i sprawne zaspokojenie wierzycieli dłużnika. Jednak nie zawsze daje się ją łatwo przeprowadzić. Trudności mogą pojawić się np. w sytuacji, gdy nie znajduje się nabywcy na całość przedsiębiorstwa. Bądź też z jakichkolwiek innych powodów nie ma perspektyw na jego sprzedaż. W takich sytuacjach warto zastanowić się nad wykorzystaniem innych możliwości sprzedaży, jakie daje pre-pack.

Możliwość sprzedania części przedsiębiorstwa

Przygotowana sprzedaż nie musi dotyczyć całego przedsiębiorstwa. Ustawodawca postanowił, że w ramach pre-pack’u można sprzedaż także zorganizowaną część lub składniki majątkowe stanowiące znaczną część przedsiębiorstwa. Nie ma wątpliwości, że w regulacjach Prawa upadłościowego ustawodawca odwołuje się do definicji przedsiębiorstwa zawartej w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z nią przedsiębiorstwo jest to zorganizowana całość składników materialnych i niematerialnych przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast za część przedsiębiorstwa uznaje się te jego elementy, które mogą stanowić samodzielną całość gospodarczą. Mówiąc inaczej muszą one być ze sobą powiązane tak, że tylko w całości umożliwiają realizację określonych zadań, np. oddział spółki. Jednak najwięcej problemów interpretacyjnych sprawia wprowadzone do Prawa upadłościowego pojęcie „znacznej części przedsiębiorstwa”.

Jest to klauzula niedookreślona, której interpretacja – ze względu na brak wskazówek zawartych w przepisach prawa – jest bardzo trudna. Najczęściej wskazuje się, że chodzi tutaj o takie składniki przedsiębiorstwa, które można by sprzedać samodzielnie, w oderwaniu od całości przedsiębiorstwa, „po dobrej cenie”. Oczywiście dopuszczając samodzielną sprzedaż takiej części przedsiębiorstwa sąd musi zważyć, czy pozostały majątek pozwoli na zaspokojenie wierzycieli.

Sądowa wykładnia klauzuli „znacznej części” przedsiębiorstwa

Taki kierunek wykładni potwierdził Sąd Rejonowy w Gliwicach postanowieniem z dnia 11 sierpnia 2017 roku, sygn. akt XII GU 285/17. Sprawa dotyczyła wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której wartość wymagalnych zobowiązań na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosła ponad 50.000.000 złotych. Kapitał pracujący na dzień 31 maja tego roku wyniósł ok. „minus” 89.000.000 złotych. Spółka do wniosku o ogłoszenie upadłości dołączyła wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży znacznej części przedsiębiorstwa w ramach przygotowanej likwidacji. Wniosek ten obejmował majątek o wartości ok. 7.114.423,11 złotych, składający się z towarów handlowych znajdujących się w punktach sprzedaży detalicznej, sprzętu komputerowego i oprogramowania, a także wyposażenia sklepowego oraz samochodów osobowych i ciężarowych.

Dłużnik argumentował, że ze względu na wartość wyodrębnionych składników stanowią one znaczną część przedsiębiorstwa. Sąd oddalając wniosek o przeprowadzenie sprzedaży w ramach pre-pack’u stwierdził, że wyodrębniony majątek stanowi jedynie ok. 4,9% wartości całego przedsiębiorstwa dłużnika. W uzasadnieniu sąd zauważył, że ustawodawca posłużył się zwrotem „znaczna część przedsiębiorstwa”, a nie np. „część przedsiębiorstwa o znacznej wartości”. Stąd też badając, czy wydzielone z przedsiębiorstwa elementy stanowią jego „znaczą część” należy odnieść się przede wszystkim do wartości całego przedsiębiorstwa. Jednocześnie skład orzekający przyjął, że o takiej części można mówić w przypadku, gdy jej wartość przekracza 20% wartości przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

Chcąc dokonać sprzedaży znacznej części przedsiębiorstwa w ramach procedury przygotowanej likwidacji należy pamiętać o kilku sprawach. Przede wszystkim ustawodawca nie sprecyzował tego pojęcia, stąd też stanowi ono klauzulę generalną. Jej wykładnia zależy przede wszystkim od okoliczności konkretnego przypadku. W każdym razie nie chodzi o samą wartość wydzielonego z przedsiębiorstwa majątku, ale o jego stosunek do wartości całego przedsiębiorstwa. Przytoczone orzeczenie świadczy o upowszechnianiu się sformułowanego w doktrynie poglądu, że przekroczenie progu 20% całego przedsiębiorstwa uzasadnia wypełnienie przesłanki jego „znacznej części”. Aczkolwiek nie jest to reguła wynikająca z przepisów prawa, stąd nie musi znaleźć zastosowania w każdej sprawie.

***

Poczytaj też:

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 122 88 97e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kwiatkowski & Wspólnicy Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kwiatkowski & Wspólnicy z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: