Robert Kosmal

Biegły Sądowy ds. Wyceny Przedsiębiorstw
Doradca restrukturyzacyjny

Jestem z zawodu finansistą a z zamiłowania restrukturyzatorem. Jestem także współwłaścicielem Kancelarii Restrukturyzacyjnej Kosmal&Kwiatkowski Sp. z o.o., która była jednym z prekursorów profesjonalnego doradztwa dla firm w kłopotach. Pomagam moim klientom znaleźć niestandardowe rozwiązania, które pozwolą im wyjść obronną ręką z kryzysu i trwale odbudować swoją wartość.
[Więcej >>>]

Potrzebuję pomocy
15
Lis

Sąd rozpatrując wniosek o przygotowaną likwidację musi ściśle trzymać się przepisów

Robert KosmalKomentarze (0)

Do postępowań upadłościowych odpowiednio stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Oznacza to, że w kwestiach nieuregulowanych w przepisach ustawy Prawo upadłościowe stosuje się unormowania KPC. To z kolei przekłada się na wiele szczegółowych aspektów procedury upadłościowej – w tym przygotowanej likwidacji. Ponadto istnieje wiele zbieżności pomiędzy postępowaniem upadłościowym, a procesem cywilnym – zwłaszcza w zakresie możliwości odwołania się od różnorodnych decyzji sądu. Warto o tym pamiętać zwłaszcza w sytuacji, gdy sąd odrzuca wniosek o ogłoszenie upadłości i przeprowadzenie przygotowanej likwidacji.

Jeżeli pre-pack został oddalony przez sąd warto skorzystać z odwołania

Zgodnie z Prawem upadłościowym na postanowienie oddalające wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży zażalenie przysługuje wnioskodawcy. A na postanowienie uwzględniające wniosek – każdemu z wierzycieli. Zażalenie można wnieść w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w Rejestrze. Oczywiście w odwołaniu można sformułować właściwie dowolne zarzuty względem rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji. A więc w grę mogą wchodzić zarówno kwestie materialnoprawne, jak i procesowe. Stąd odwołujący się może nie zgadzać się zarówno z ustaleniami faktycznymi poczynionymi przez sąd w zaskarżonym orzeczeniu. Jak też dokonaną przez niego wykładnią norm prawnych. W pierwszym zakresie może chodzić np. o błędne ustalenie przez sąd wartości przedsiębiorstwa. To z kolei – jak wiadomo – ma zasadnicze dla ewentualnej możliwości przeprowadzenia przygotowanej likwidacji. Jeżeli sąd uzna, że przedsiębiorstwo jest więcej warte niż zostało to wycenione we wniosku, może to stać się powodem jego odrzucenia z powodu możliwości osiągnięcia większej ceny w tradycyjnej upadłości. W tej perspektywie warto pamiętać, że w postępowaniu odwoławczym można skorzystać z dowodu z opinii biegłego. Który to dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu będzie w stanie rozstrzygnąć ewentualne wątpliwości co do wartości przedsiębiorstwa. Natomiast w zakresie błędnej wykładni mieszczą się pomyłki sądu co do przebiegu przygotowanej likwidacji. Czy też przesłanek jej rozpoczęcia, a także nieprawidłowe zastosowanie przepisów do ustalonego stanu faktycznego. Niestety, jak dowodzi orzecznictwo, w decyzjach sądów upadłościowych można znaleźć tego typu błędy.

Decyzja sądu musi zostać dobrze uzasadniona

            Dobrym przykładem takiego stanu rzeczy jest wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 27 sierpnia 2018 roku, sygn. akt XIX Gz 676/18. W którym rozpoznano zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód. Sąd Rejonowy w zaskarżonym postanowieniu ogłosił upadłość dłużnika, ustanowił sędziego-komisarza oraz wyznaczył syndyka masy upadłości. Jednocześnie oddalając wniosek o przeprowadzenie przygotowanej likwidacji. Zgodnie z treścią złożonego wniosku pre-pack miał dotyczyć zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jednak sąd pierwszej instancji uznał, że zaproponowana cena sprzedaży znacznie odbiega od ustalonej przez biegłego wartości części przedsiębiorstwa mającej podlegać przygotowanej likwidacji. Co ciekawe uzasadniając swoją decyzję sąd wskazał, że cena miała być płatna w ośmiu ratach, a nabywca nie wpłacił tej kwoty na rachunek depozytowy sądu. Jednocześnie wskazany nabywca zamierzał sfinansować zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa z kredytu, lecz nie przedstawił promesy bankowej.

 

Uchylenie orzeczenia – konkluzja

              Orzeczenie to zostało uchylone przez katowicki Sąd Okręgowy rozpatrujący złożone przez dłużnika zażalenie. Sąd odwoławczy zauważył przede wszystkim, że sąd pierwszej instancji oddalając wniosek o pre-pack wziął pod uwagę niewłaściwe okoliczności. Takie, które nie stanowią przesłanki dopuszczalności przeprowadzenia przygotowanej likwidacji. Przede wszystkim Sąd Okręgowy zauważył, że przepisy Prawa upadłościowego nie przewidują konieczności  zapłaty całości ceny na rachunek depozytowy sądu. Stanowiącej przesłankę zatwierdzenia warunków sprzedaży w przygotowanej likwidacji. Dopiero zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić po wpłaceniu przez nabywcę całej ceny do masy upadłości. Jednak dokonanie tej czynności na etapie rozpoznawania wniosku nie ma znaczenia. Spełnienie świadczenia do depozytu sądowego na etapie złożenia wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży ma jedynie określone znaczenie. Takie, które stanowi możliwość wydania nabywcy mienia po zatwierdzeniu warunków sprzedaży. Sąd Okręgowy zaznaczył, że nie ma żadnego jurydycznego znaczenia fakt, że cena miała być płatna w ratach, a także źródło jej finansowania. Stąd też nie ma przeszkód, aby nabywca miał na ten cel dopiero pozyskać kredyt bankowy. Mówiąc inaczej, trzeba pamiętać, że sąd rozpoznający wniosek o przeprowadzenie przygotowanej likwidacji musi ściśle trzymać się przesłanek ten procedury określonych w Prawie upadłościowym. Nie ma w tym względzie żadnego „luzu decyzyjnego”.

———————————————————————————————————————–

Czytaj również:

Sąd rozpatrując wniosek o prepack musi ściśle trzymać się przepisów

Wyłączenie części składników w ramach przygotowanej likwidacji

Lotnisko w Radomiu – ciekawy przykład przygotowanej likwidacji

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 122 88 97e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kwiatkowski & Wspólnicy Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kwiatkowski & Wspólnicy z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: