Robert Kosmal

Biegły Sądowy ds. Wyceny Przedsiębiorstw
Doradca restrukturyzacyjny

Jestem z zawodu finansistą a z zamiłowania restrukturyzatorem. Jestem także współwłaścicielem Kancelarii Restrukturyzacyjnej Kosmal&Kwiatkowski Sp. z o.o., która była jednym z prekursorów profesjonalnego doradztwa dla firm w kłopotach. Pomagam moim klientom znaleźć niestandardowe rozwiązania, które pozwolą im wyjść obronną ręką z kryzysu i trwale odbudować swoją wartość.
[Więcej >>>]

Potrzebuję pomocy
15
styczeń

Prepack – zmiana postanowienia zatwierdzającego warunki sprzedaży

Robert KosmalKomentarze (0)

Zatwierdzone warunki sprzedaży nie zawsze są ostateczne

W prowadzeniu biznesu najważniejsza jest stałość i przewidywalność, dzięki której zarówno inwestujący środki, jak i przyjmujący różnego rodzaju zadania do wykonania mogą być pewni, że wraz z zakończeniem inwestycji przyniesienie ona zysk. Niestety upadłość, a nawet samo zagrożenie takim stanem jest zaprzeczeniem sytuacji optymalnej dla biznesu. Dlatego tak ważne jest sprawne przeprowadzenie likwidacji bądź – o ile to możliwe – restrukturyzacji upadłego. Obecnie najszybszą możliwością wyjścia z trudnej sytuacji gospodarczej jest przygotowana sprzedaż przedsiębiorstwa – jednak warto pamiętać, że nawet gdy sąd zatwierdzi warunki sprzedaży nie oznacza to, że są one ostateczne.

Zmiana warunków sprzedaży – informacje podstawowe

Zgodnie z Prawem upadłościowym sąd może zmienić zatwierdzone postanowieniem warunki sprzedaży przedsiębiorstwa w ramach procedury przygotowanej likwidacji. Jednak inicjatywa w tym zakresie nie należy do sądu. Tylko i wyłącznie syndyk ma prawo złożyć do sądu wniosek o uchylenie lub zmianę zatwierdzonych warunków sprzedaży. Przede wszystkim uprawienie to ma wyraźne ograniczenie czasowe – tego typu wniosek syndyk ma prawo złożyć w terminie przewidzianym na zawarcie umowy sprzedaży. Jak już podkreślałem w poprzednich artykułach termin ten może zostać ustalony przez strony, jednak obowiązuje tylko pod warunkiem zatwierdzenia go przez sąd. Stąd też jest to okoliczność, którą wato wziąć pod uwagę ustalając termin zawarcia umowy sprzedaży w ramach pre-pack. Jeżeli czas dany na sfinalizowanie sprzedaży będzie zbyt odległy istnieje prawdopodobieństwo, że zajdą okoliczności uprawniające syndyka do zawnioskowania o zmianę warunków sprzedaży. 

Warto pamiętać, że w przypadku, gdy strony nie wskazały terminu lub sąd go nie zatwierdził przedsiębiorstwo należy sprzedać w terminie ustawowym – nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu warunków sprzedaży. Faktycznie termin ten należy liczyć od dnia stwierdzenia prawomocności. Jednak Prawo upadłościowe nie ogranicza syndyka w możliwości zgłoszenia takiego wniosku tylko w zakresie czasu trwania tego uprawnienia. Konieczne jest spełnienie jeszcze dodatkowych przesłanek.

Przesłanki zmiany warunków sprzedaży przedsiębiorstwa

Zmiana warunków sprzedaży przedsiębiorstwa jest możliwa w sytuacji, gdy po wydaniu postanowienia zmieniły się lub zostały ujawnione okoliczności mające istotny wpływ na wartość składnika majątkowego będącego przedmiotem sprzedaży. Ustawodawca w żaden sposób nie sprecyzował jakie to mogą być okoliczności. Przede wszystkim należy za nie uznać wszelkie fakty, które w istotny sposób wpływają na cenę, a nie zostały uwzględnione w opisie i oszacowaniu będącym podstawą ustalenia ceny. Oczywiście muszą to być fakty istotne dla ustalenia ceny, a więc w rzeczywisty, „odczuwalny” sposób zmieniające jej wysokość. Ocena tych okoliczności zależy przede wszystkim od syndyka, jednak z pewnością nie warto niweczyć dotychczasowego przebiegu postępowania jeżeli zmiana w cenie sprzedaży miałaby być niewielka, czy jedynie symboliczna. Zresztą postępowania wbrew tym wytycznym mogłoby zostać uznane za sprzeczną z zasadą minimalizacji kosztów postępowania. Syndyk będzie uprawnionym do wnioskowania o zmianę warunków sprzedaży także w sytuacji, gdy ujawnił się inny, nieznany wcześniej nabywca, który zaoferował wyższą cenę kupna przedsiębiorstwa. Jest to logiczna konsekwencja dążenia w postępowaniu do jak najkorzystniejszego rozwiązania – szczególnie z punktu widzenia wierzycieli. Pojawienie się kontrahenta oferującego lepszą cenę w naturalny sposób zwiększy szanse wierzycieli na pełniejsze zaspokojenie ich roszczeń, a tym samym lepsze wypełnienie głównego celu postępowania.

Co prawda ustawodawca nie rozstrzyga tego wprost, ale wydaje się, że syndyk może zgłosić tego typu wniosek jedynie w sytuacji, gdy zmiana miałaby być korzystna dla masy upadłości. Taki wniosek wynika przede wszystkim z ustawowej roli, jaką pełni syndyk w postępowaniu upadłościowym – a więc także w ramach procedury przygotowanej likwidacji. Należy pamiętać, że jego głównym zadaniem jest podejmowanie takich działań, które pozwolą optymalnie wykorzystać majątek upadłego w celu zaspokojenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu, w szczególności przez minimalizację kosztów postępowania.  

Jeżeli sąd uwzględni wniosek nie przysługuje na niego żaden środek zaskarżenia. Natomiast w sytuacji, gdy go odrzuci zażalenie można wnieść w terminie tygodnia od dnia jego ogłoszenia. Oczywiście postanowienie uwzględniające wniosek o zmianę musi na nowo określić co najmniej cenę sprzedaży i nabywcę. Stąd też zmiana warunków znacząco wydłuża postępowanie w ramach pre-pack, ale z drugiej strony stwarza możliwość pełniejszego zaspokojenia wierzycieli.  

Czytaj również:

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 122 88 97e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kwiatkowski & Wspólnicy Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kwiatkowski & Wspólnicy z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: