Robert Kosmal

Biegły Sądowy ds. Wyceny Przedsiębiorstw
Doradca restrukturyzacyjny

Jestem z zawodu finansistą a z zamiłowania restrukturyzatorem. Jestem także współwłaścicielem Kancelarii Restrukturyzacyjnej Kosmal&Kwiatkowski Sp. z o.o., która była jednym z prekursorów profesjonalnego doradztwa dla firm w kłopotach. Pomagam moim klientom znaleźć niestandardowe rozwiązania, które pozwolą im wyjść obronną ręką z kryzysu i trwale odbudować swoją wartość.
[Więcej >>>]

Potrzebuję pomocy
31
lipiec

Prepack – uchylenie postanowienia

Robert KosmalKomentarze (0)

Jeżeli pojawi się inny nabywca przedsiębiorstwa, przygotowana likwidacja może się nie udać

Szybkie i sprawne zbycie przedsiębiorstwa dłużnika w procedurze pre-pack’u nie jest nadrzędnym celem postępowania upadłościowego, w ramach którego prowadzi się przygotowaną likwidację. Chodzi w nim przede wszystkim o maksymalne zaspokojenie wierzycieli. Którzy w praktyce nie mogą liczyć na spłatę swoich długów w inny sposób. Stąd też w upadłości zawsze dąży się do pozyskania jak największych sum za sprzedaż majątku dłużnika. Tylko w ten sposób możliwe jest zgromadzenie środków, które zarówno pokryją koszty postępowania, jak i zobowiązania dłużnika. Założenia te w sposób zasadniczy rzutują na możliwości przeprowadzenia przygotowanej likwidacji.

Postanowienie zatwierdzające warunki sprzedaży może zostać uchylone

            Zgodnie z Prawem upadłościowym syndyk może złożyć wniosek do sądu o uchylenie lub zmianę tego postanowienia. Jeżeli po wydaniu postanowienia zmieniły się lub zostały ujawnione okoliczności mające istotny wpływ na wartość składnika majątkowego będącego przedmiotem sprzedaży. W terminie przewidzianym na zawarcie umowy sprzedaży – a więc 30 dni od uprawomocnienia się postanowienia sądu o wyrażeniu zgody na warunki sprzedaży. Problem polega przede wszystkim na tym, jakie okoliczności mogą mieć „istotny wpływ” na wartość przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części. Podlegającej sprzedaży w przygotowanej likwidacji. Wydawać by się mogło, że z brzmienia cytowanego przepisu (art. 56h Prawa upadłościowego) wynika, że chodzi tutaj jedynie o przyczyny dotyczące samego przedsiębiorstwa. Przykładowo ujawnienie wcześniej nieznanego składniku, który istotnie podwyższa jego wartość. Tymczasem w doktrynie, a jak się okazuje także w orzecznictwie, proponuje się nieco szersze rozumienie przedmiotowej przesłanki. Komentatorzy wskazują, że powodem zmiany bądź uchylenia przedmiotowego postanowienia może być także pojawienie się nabywcy oferującego wyższą cenę za sprzedawane przedsiębiorstwo. Stąd też – w imię ochrony interesów wierzycieli – dopuszcza się rozszerzającą wykładnię art. 56h Prawa upadłościowego. Tym samym niezwykle szeroko traktując okoliczności mające istotne wpływ na wartość składnika majątkowego.

Wyższa cena to dobry powód uchylenia postanowienia

Tym tropem rozumowania poszedł Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, który postanowieniem z dnia 15 grudnia 2017 roku, sygn. akt VI GUp 167/17 uchylił wcześniejsze postanowienie w sprawie zatwierdzenia warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W uchylonym postanowieniu sąd zatwierdził cenę sprzedaży wynoszącą 5 600 000 złotych netto. Jednak nieco ponad dwa tygodnie po stwierdzeniu prawomocności postanowienia syndyk złożył wniosek o jego uchylenie. Uzasadniając swoje stanowisko podał, że pojawił się inny nabywca, który za przedmiotową część przedsiębiorstwa zaoferował cenę 7 000 000 złotych netto. Dla uwiarygodnienia swojej oferty złożył wadium w wysokości 700 000 złotych. Syndyk uznał, że w takich okolicznościach zasadne jest przeprowadzenie przetargu. W którym mogliby wziąć udział obydwaj nabywcy, tak, aby uzyskać jak najwyższą cenę sprzedaży części przedsiębiorstwa.

W przytoczonym postanowieniu gdański Sąd Rejonowy przychylił się do wniosku syndyka. Uznając, że zaistniała szansa na zaspokojenie wierzycieli w większym stopniu, niż przy sprzedaży części przedsiębiorstwa w procedurze przygotowanej likwidacji. Jednocześnie sąd zwrócił uwagę, że nie ma przeszkód, aby w procedurze przetargowej wziął udział także dotychczasowy kandydat do nabycia przedsiębiorstwa. W każdym razie takie rozwiązanie – choć zrozumiałe z punktu widzenia celów upadłości – niweczy wysiłki włożone w przeprowadzenie przygotowanej likwidacji. Abstrahując od realiów omawianej sprawy, warto przypomnieć, że skuteczność pre-pack’u w dużej mierze zależy od intensywności starań o zainteresowanie sprzedawanym przedsiębiorstwem. Jak największego kręgu potencjalnych nabywców. Działania te zmniejszają ryzyko pojawienia się niejako w „ostatniej chwili” nabywcy oferującego dużo atrakcyjniejszą cenę.

 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 122 88 97e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kwiatkowski & Wspólnicy Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kwiatkowski & Wspólnicy z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: