Robert Kosmal

Biegły Sądowy ds. Wyceny Przedsiębiorstw
Doradca restrukturyzacyjny

Jestem z zawodu finansistą a z zamiłowania restrukturyzatorem. Jestem także współwłaścicielem Kancelarii Restrukturyzacyjnej Kosmal&Kwiatkowski Sp. z o.o., która była jednym z prekursorów profesjonalnego doradztwa dla firm w kłopotach. Pomagam moim klientom znaleźć niestandardowe rozwiązania, które pozwolą im wyjść obronną ręką z kryzysu i trwale odbudować swoją wartość.
[Więcej >>>]

Potrzebuję pomocy
17
Paź

Prepack a następstwo prawne – czyli jak zachować kontrahentów pomimo upadłości?

Robert KosmalKomentarze (0)

Mówiąc o – ciągle młodej w polskim porządku prawnym – procedurze przygotowanej likwidacji przedsiębiorstwa powtarza się kilka tez. Instytucja ta ma służyć przede wszystkim zachowaniu przedsiębiorstwa dłużnika i prowadzonej w jego ramach działalności gospodarczej. Jednak samo przedsiębiorstwo – zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej – nie wystarcza do efektywnego prowadzenia biznesu. Potrzeba przede wszystkim kontrahentów zainteresowanych kupnem towarów bądź usług oferowanych przez przedsiębiorcę. Stąd problem, czy następca prawny upadłego dłużnika staje się stroną umów łączących dłużnika z jego kontrahentami. Ma to zasadnicze znaczenie dla sensowności przeprowadzenia pre-pack’u.

Skutki zbycia przedsiębiorstwa

            Zgodnie z Kodeksem cywilnym całość przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części można zbyć za pomocą jednej czynności prawnej. Mówiąc inaczej przedsiębiorstwo można kupić w całości, nie ma potrzeby dokonywania sprzedaży jego poszczególnych składników. Jednocześnie sprzedający i nabywca odpowiadają solidarnie za wszelkie zobowiązania związane z jego prowadzeniem. Jednak kupujący może uwolnić się od tej odpowiedzialności. Jeżeli wykaże, że w chwili nabycia nie wiedział i nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mógł się dowiedzieć o tych zobowiązaniach. Pomimo, wydawać by się mogło, oczywistości w brzmieniu przepisów w doktrynie i orzecznictwie ciągle niewyjaśnionym pozostaje kilka kwestii. Czy nabywca przedsiębiorstwa wstępuje we wszystkie umowy łączące jego dotychczasowego właściciela z kontrahentami. Niestety orzecznictwo sądowe w zdecydowanej większości przypadku odrzuca taką możliwość, wskazując, że co do zasady nabywca nie wstępuje w ogół praw i obowiązków zbywcy. A więc mówiąc wprost kontrahenci przedsiębiorstwa nie „przechodzą” na jego nabywcę. W tym kontekście należy pamiętać, że nabywca wstępuje w stosunki pracy, których stroną jest zbywca, gdyż sprzedaż przedsiębiorstwa stanowi przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę.

Odmienności Prawa upadłościowego

Możliwość przygotowanej likwidacji przedsiębiorstwa dłużnika jest ściśle związana z ogłoszeniem jego upadłości. Stąd w ramach pre-pack’u należy odpowiednio stosować te uregulowania Prawa upadłościowego, które dotyczą sprzedaży majątku upadłego. Zgodnie z nimi sprzedaż przedsiębiorstwa powoduje przejście na nabywcę wszystkich praw i obowiązków z nim związanych, za wyjątkiem odpowiedzialności za zobowiązania. Jednak tej ogólnej zasady nie można rozciągać na wszystkie stosunki prawne upadłego, gdyż Prawo upadłościowe odmiennie reguluje los niektórych umów. Tytułem przykładu wystarczy wskazać, że z dniem ogłoszenia upadłości wygasają zwarte przez upadłego umowy zlecenia, komisu, o zarządzenie papierami wartościowymi, a także umowa agencyjna. Z drugiej strony ustawodawca przewidział szereg przypadków, w których pomimo ogłoszenia upadłości jednej ze stron umowy pozostaje ona w mocy. Do tej grupy zalicza się m.in. umowy obowiązkowego ubezpieczenia majątkowego, rachunku bankowego, czy konta rozliczeniowego. Istnieje także grupa umów, których rozwiązanie jest możliwe wraz z ogłoszeniem upadłości, np. umowa leasingu. W świetle tych regulacji jasnym jest, że nie ma uniwersalnej odpowiedzi na nasze pytanie. Jak w takim razie nabywca przedsiębiorstwa upadłego powinien zabezpieczyć swoje interesy?

Podsumowanie

Oczywiście wybór konkretnej metody będzie uzależniony przede wszystkim od profilu prowadzonej przez zbywcę działalności. Najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem, mogącym znaleźć zastosowanie do zdecydowanej większości przypadków jest poinformowanie kontrahentów zbywcy. W tym przypadku o fakcie zmiany właściciela przedsiębiorstwa. W takiej informacji przeważnie zawiera się zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia umowy. Jasnym jest, że stwarza to ryzyko utraty pewnej liczby klientów. Jednak trzeba pamiętać, że w świetle przywołanych już zasad odpowiedzialności zbywcy i nabywcy przedsiębiorstwa sytuacja zobowiązań kontrahentów ulega zmianie. Można powiedzieć, że w znacznym stopniu się poprawia. Mogą oni żądać zaspokojenia swoich roszczeń zarówno od upadłego, jak i kupującego przedsiębiorstwa, co w sposób oczywisty zwiększa szanse ich skutecznej egzekucji.

Zasygnalizowane tu problemy są kolejnym dowodem na to, że przeprowadzając przygotowaną likwidację warto skorzystać z pomocy profesjonalistów. Bez ich pomocy pre-pack może przynieść więcej szkody niż pożytku.

O skutkach sprzedaży przedsiębiorstwa w ramach prepack’u czytaj również tutaj.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 122 88 97e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kosmal & Kwiatkowski Kancelaria Restrukturyzacyjna Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kosmal & Kwiatkowski Kancelaria Restrukturyzacyjna z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: