Robert Kosmal

Biegły Sądowy ds. Wyceny Przedsiębiorstw
Doradca restrukturyzacyjny

Jestem z zawodu finansistą a z zamiłowania restrukturyzatorem. Jestem także współwłaścicielem Kancelarii Restrukturyzacyjnej Kosmal&Kwiatkowski Sp. z o.o., która była jednym z prekursorów profesjonalnego doradztwa dla firm w kłopotach. Pomagam moim klientom znaleźć niestandardowe rozwiązania, które pozwolą im wyjść obronną ręką z kryzysu i trwale odbudować swoją wartość.
[Więcej >>>]

Potrzebuję pomocy
31
Paź

Pre-pack – wyłączenie części składników w ramach przygotowanej likwidacji

Robert KosmalKomentarze (0)

Przedmiotem przygotowanej likwidacji (pre-pack) może być przede wszystkim całość przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowana część. Nadająca się do samodzielnego prowadzenia działalności. Tylko w ten sposób możliwe jest zapewnienie ciągłości w funkcjonowaniu biznesu upadłego dłużnika oraz szybkie i efektywne zaspokojenie jego wierzycieli. Zakaz „rozczłonkowywania” przedsiębiorstwa i sprzedaży jego poszczególnych, nie raz bardzo wartościowych składników, ma przeciwdziałać działaniom „toksycznym”. Uniemożliwieniu przeprowadzenia przygotowanej likwidacji, a w razie jej niepowodzenia klasycznego postępowania upadłościowego. Nie oznacza to jednak, że pewne elementy nie mogą zostać wyłączne ze struktury przedsiębiorstwa przed prepack’iem.

Przedsiębiorstwo to całość – ale nie wszystkie części są jednakowo ważne

            Zgodnie z Kodeksem cywilnym przedsiębiorstwo jest całością składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie ustawodawca wskazał na przykładowy, składający się z dziewięciu pozycji, katalog składników przedsiębiorstwa. Między innymi: jego nazwę; wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne, a przede wszystkim własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości. W każdym razie, aby ocenić, jakie dokładnie składniki wchodzą w skład przedsiębiorstwa nie wystarczy jedynie zidentyfikowanie pewnej masy majątkowej. Takiej która nadawałaby się do poprowadzenia biznesu. Konieczne jest przede wszystkim ustalenie, że składniki te faktycznie są w całości wykorzystywane do prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Oczywiście w związku z tym może okazać się, że niektóre składniki przedsiębiorstwa mogą zostać z niego wyłączone. I to bez większej szkody dla całości.

Z drugiej strony istnieje także możliwość, zwłaszcza w przypadku dużych przedsiębiorstw, aby jego część mogła być samodziela. I posłużyć do prowadzenia działalności gospodarczej. W każdym razie ani wyłączenie z niego pewnych elementów ani zorganizowanej części nigdy nie mogą doprowadzić do destrukcji całości przedsiębiorstwa. Czyli uniemożliwienia wypełnienia przez nie jego funkcji.

Co wyłącza się z przedsiębiorstwa przy przygotowanej likwidacji?

            Przygotowana likwidacja jest specyficznym trybem sprzedaży przedsiębiorstwa w ramach postępowania upadłościowego. Jednak w związku z okolicznościami w jakich dokonywany jest prepack, nie wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa. Zwłaszcza w zakresie jego składników niematerialnych – nie wszystko przechodzi na nabywcę. Chodzi tutaj przede wszystkim o środki pieniężne znajdujące się w masie upadłości, np. na kontach bankowych. Środki te służą wyłącznie zaspokojeniu wierzycieli upadłego oraz pokryciu przez syndyka bieżących kosztów postępowania upadłościowego. Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 3 sierpnia 2017 roku, sygn. akt II FSK 3183/16. Trzeba pamiętać, że sprzedaż przedsiębiorstwa dłużnika w przygotowanej likwidacji nie jest celem samym w sobie. Ma przede wszystkim służyć maksymalnemu zaspokojeniu jego wierzycieli. Stąd też prepack jest możliwy co do zasady tylko wtedy, gdy uzyska się w jego ramach środki, które można by pozyskać w ramach tradycyjnego postępowania upadłościowego.

Pre-pack a zastaw rejestrowy

Ponadto trzeba pamiętać, że pewne elementy przedsiębiorstwa zostały wyłączone z przygotowanej likwidacji na mocy przepisów regulujących ten tryb sprzedaży. Zgodnie z Prawem upadłościowym w tym trybie nie można sprzedać składników majątkowych objętych zastawem rejestrowym. Jeżeli umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego przewiduje przejęcie przedmiotu zastawu albo jego sprzedaż tylko na podstawie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Jedną możliwością sprzedaży takich składników jest wyrażenie pisemnej zgody przez zastawnika. Jednocześnie ustawodawca wymaga tutaj formy pisemnej. Więc zgodnie z Kodeksem cywilnym wystarczającym jest złożenie przez zastawnika własnoręcznego podpisu pod dokumentem obejmującym treść oświadczenia woli.

———————————————————————————————————————

Czytaj również:

Lotnisko w Radomiu – ciekawy przykład udanej przygotowanej likwidacji

Licencje, koncesje i zezwolenia a pre-pack

Prepack – poszukiwanie nabywcy – szansa, czy zagrożenie dla dłużnika?

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 122 88 97e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kosmal & Kwiatkowski Kancelaria Restrukturyzacyjna Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kosmal & Kwiatkowski Kancelaria Restrukturyzacyjna z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: