Robert Kosmal

Biegły Sądowy ds. Wyceny Przedsiębiorstw
Doradca restrukturyzacyjny

Jestem z zawodu finansistą a z zamiłowania restrukturyzatorem. Jestem także współwłaścicielem Kancelarii Restrukturyzacyjnej Kosmal&Kwiatkowski Sp. z o.o., która była jednym z prekursorów profesjonalnego doradztwa dla firm w kłopotach. Pomagam moim klientom znaleźć niestandardowe rozwiązania, które pozwolą im wyjść obronną ręką z kryzysu i trwale odbudować swoją wartość.
[Więcej >>>]

Potrzebuję pomocy
10
lut

Pre-pack – gdy jest kilku chętnych przeprowadza się aukcje

Robert KosmalKomentarze (0)

Każda instytucja prawna posiada swoją historię, w ramach której najczęściej następuje jej rozwój. Jako przykład takiej sytuacji bez wątpienia można wskazać przegotowaną likwidację (pre-pack). Został on wprowadzony do polskiego porządku prawnego przed ponad trzema laty. W ostatnim czasie ustawodawca zdecydował się na znowelizowanie przepisów Prawa upadłościowego, normujących zasady działania przygotowanej likwidacji. W wyniku tego zabiegu 24 marca br. zaczną obowiązywać nowe rozwiązania. Co prawda nie zrewolucjonizują one pre-pack’u, ale wprowadzą kilka istotnych nowości. Ważnych zwłaszcza dla potencjalnych nabywców przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Jedną z nich są nowe zasady postępowania, w przypadku, gdy pojawia się więcej chętnych na zakup.

Liczy się cena

Zgodnie z Prawem upadłościowym przedsiębiorstwo lub jego część oferowana do sprzedaży w ramach procedury przygotowanej likwidacji nie może zostać przeniesiona na nabywcę po dowolnej cenie. Nie może ona być niższa, niż cena oszacowania, pod warunkiem, że dotyczy podmiotów powiązanych – Art. 128 Ustawy. W tym zakresie – w ramach postępowania – musi wypowiedzieć się biegły. Jego zadaniem jest określenie ile wart jest majątek przeznaczony do przeprowadzenia pre-pack’u. Tak dokonane oszacowanie staje się jednocześnie pewnym minimum, poniżej którego potencjalni nabywcy nie mogą zejść w swoich ofertach. O ile oczywiście są zainteresowani zakupem. Jednocześnie należy pamiętać, że dłużnik musi dysponować ofertami kupna jego przedsiębiorstwa jeszcze przed złożeniem wniosku o przeprowadzenie przygotowanej likwidacji. Wynika to z faktu, że warunkiem skutecznego złożenia przedmiotowego wniosku jest przedstawienie warunków sprzedaży – w tym przynajmniej ceny oraz nabywcy.

            Warto w tym kontekście pamiętać, że w myśl nowych przepisów nabywca będzie miał obowiązek złożenia wadium. Jego wysokość musi wynieść jedną dziesiątą oferowanej ceny. W jaki jednak sposób wyłania się nabywcę przedsiębiorstwa, w przypadku, gdy swoje oferty złożyło kilka podmiotów? Do tej pory kwestia ta nie była wprost rozstrzygnięta w przepisach, jednak brak ten postawił uregulować ustawodawca.

W przygotowanej likwidacji należy przeprowadzić aukcję

24 marca zacznie obowiązywać nowy przepis. Zgodnie z którym w przypadku złożenia co najmniej dwóch wniosków o zatwierdzenie warunków sprzedaży przeprowadza się aukcję. Wyboru dokonuje się pomiędzy nabywcami w celu wyboru najkorzystniejszych warunków sprzedaży. Aukcja – stosownie do regulacji Kodeksu cywilnego – jest jednym ze sposobów zawarcia umowy. Zgodnie z tą samą ustawą w przypadku konieczności przeprowadzenia aukcji w ramach przygotowanej likwidacji, zajdzie konieczność dokonania stosownego ogłoszenia. Zostanie w nim określony czas, miejsce, przedmiot oraz warunki aukcji. Warto pamiętać, że warunki aukcji mogą zostać zmienione tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie zastrzeżone w ich treści. Jednocześnie sama oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę korzystniejszą – chyba, że w warunkach aukcji zastrzeżono inaczej.

            Jednocześnie ustawodawca przewidział pewne odmienności dla aukcji prowadzonych w ramach przygotowanej likwidacji. Otóż do zatwierdzenia warunków takiej aukcji został upoważniony sąd w składzie jednoosobowym. O jej zasadach i terminie trzeba będzie zawiadomić wnioskodawców co najmniej dwa tygodnie przed terminem posiedzenia wyznaczonego w celu jej przeprowadzenia. Samą aukcję będzie przeprowadzać się na posiedzeniu jawnym, a za jej przebieg będzie odpowiedzialny tymczasowy nadzorca sądowy albo zarządca przymusowy. Jednak ich czynności będą nadzorowane przez sąd w składzie jednoosobowym. Jednocześnie to prowadzący aukcję dokonają wyboru najkorzystniejszej oferty, co zostanie odzwierciedlone w specjalnym sprawozdaniu. Z praktycznego punktu widzenia wprowadzane zmiany oznaczają, że potencjalni nabywcy przedsiębiorstwa biorący udział w procedurze pre-pack’u muszą być gotowi na bezpośrednią rywalizację w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

czytaj również:

Nowe rozwiązania w przygotowanej likwidacji

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 122 88 97e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kwiatkowski & Wspólnicy Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kwiatkowski & Wspólnicy z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: