Robert Kosmal

Biegły Sądowy ds. Wyceny Przedsiębiorstw
Doradca restrukturyzacyjny

Jestem z zawodu finansistą a z zamiłowania restrukturyzatorem. Jestem także współwłaścicielem Kancelarii Restrukturyzacyjnej Kosmal&Kwiatkowski Sp. z o.o., która była jednym z prekursorów profesjonalnego doradztwa dla firm w kłopotach. Pomagam moim klientom znaleźć niestandardowe rozwiązania, które pozwolą im wyjść obronną ręką z kryzysu i trwale odbudować swoją wartość.
[Więcej >>>]

Potrzebuję pomocy

Kto ma prawo wnioskować o przeprowadzenie przygotowanej likwidacji?

Przygotowana likwidacja to jeden z najlepszych sposobów na szybkie i efektywne osiągnięcie celów postępowania upadłościowego. Stąd właściwie każdy z jego uczestników – a więc zarówno sam dłużnik, jak i jego wierzyciele – powinien zadać sobie pytanie. Czy nie warto w miejscu „tradycyjnej” upadłości bądź restrukturyzacji przeprowadzić właśnie pre-pack. W wielu przypadkach odpowiedź na to pytania będzie pozytywna. Co z kolei otworzy kolejną wątpliwość: kto jest uprawniony do złożenia wniosku o przygotowaną likwidację przedsiębiorstwa dłużnika?

 

Wniosek o przeprowadzenie przygotowanej likwidacji

            Zgodnie z Prawem upadłościowym do wniosku o ogłoszenie upadłości może zostać dołączony wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa. Wniosek o przeprowadzenie przygotowanej likwidacji – bo o niej tu mowa – może dotyczyć także określonych elementów przedsiębiorstwa dłużnika. Byleby stanowiły one jego „zorganizowaną część” bądź były jego „znaczną częścią”. Oczywiście są to typowe zwroty niedookreślone, których znaczenie można ustalić jedynie w drodze odpowiedniej wykładni. Zwłaszcza w odniesieniu do okoliczności konkretnego przypadku. Wynika to z faktu, że czymś innym jest „znaczna” bądź „zorganizowana” część przedsiębiorstwa, w którym prowadzi się działalność gospodarczą na dużą skalę. Czymś zupełnie innym zaś sytuacja, gdy mamy do czynienia z małą, rodzinną firmą. W każdym razie jasne jest, że decydując się na pre-pack trzeba zdecydować się w jaki dokładnie sposób chce się przeprowadzić tę procedurę. Jednak podstawowym problemem jest, kto może podjąć taką decyzję? A mówić inaczej – bardziej prawniczo – komu przysługuje legitymacji do złożenia wniosku o przygotowaną likwidację?

O pre-pack może wnioskować każdy uczestnik upadłości

            Przede wszystkim w przepisach mających zasadnicze znaczenie dla normatywnego kształtu przygotowanej likwidacji  próżno szukać odpowiedzi na postawione powyżej pytania. (W ustawie Prawo upadłościowe.) Po prostu ustawodawca nie wskazał wprost na to, jakie podmioty mogą, a jakie nie złożyć przedmiotowy wniosek. W takiej sytuacji zaś konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich analiz.

            Zastanawiając się nad powyższą kwestią należy przede wszystkim zauważyć, że ustawodawca w żaden sposób nie określił terminu, w którym dopuszczalne jest złożenie wniosku o pre-pack. To z kolei oznacza, że – przynajmniej z teoretycznego punktu widzenia – może on pojawić się na każdym etapie postępowania upadłościowego. Z drugiej jednak strony trzeba zauważyć, że Prawo upadłościowe jasno stanowi, że wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży można złożyć wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Stąd można by stwierdzić, że jest on dopuszczalny tylko przed ogłoszeniem upadłości dłużnika. Do kwestii tej jeszcze powrócimy,

            Tymczasem z przywołanej „równoległości” wniosku o przeprowadzenie upadłości oraz pre-pack’u wynika, że właściwie nie ma wątpliwości. Ci wszyscy, którzy mogą wnioskować o upadłość, mają także prawo złożyć wniosek o przygotowaną likwidację. To z kolei oznacza, że do grupy tej zaliczają się dłużnik, wierzyciele, a także inne podmioty mające prawo domagać się ogłoszenia upadłości. Na przykład określeni wspólnicy spółek osobowych. Jednak należy pamiętać, że aktualne brzmienie przepisów praktycznie nie pozostawia wątpliwości co do tego. Nie ma możliwości żądania przygotowanej likwidacji, bez wcześniejszego wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika. To z kolei pozwala przyjąć, że pre-pack’u może domagać się ten, kto inicjuje postępowanie upadłościowe bądź jest jego uczestnikiem.  

            Ponadto, skoro prawo nie przewiduje terminu na złożenie wniosku o przygotowaną likwidację i może on zostać z powodzeniem złożony przez każdego uczestnika upadłości. Nie ma przeszkód, aby pre-pack rozpoczął się już po ogłoszeniu przez sąd upadłości dłużnika. Z resztą wydaje się, że właśnie taki był cel samego ustawodawcy. Gdyby przyjmował on odmienne założenia, po prostu wskazał by na wyraźny termin, w którym uprawnienie do złożenia przedmiotowego wniosku wygasa. Poza tym właśnie takie rozwiązanie znajduje także swoje uzasadnienie w praktyce.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 122 88 97e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

Jak przygotować wniosek o przygotowaną likwidację? Praktyczne wskazówki

Jasne jest, że przygotowywanie jakichkolwiek pism procesowych nie jest sprawą łatwą. Przede wszystkim trzeba pamiętać o wszystkich formalnych wymaganiach, których pominięcie może spowodować poważne problemy. W zdecydowanej większości przypadków sąd jest związany tymi wnioskami, które składa strona, a więc bardzo rzadko może działać z urzędu. Stąd pominięcie – nawet wydawać by się mogło nieistotnego elementu – może doprowadzić do sytuacji, w której sąd nie będzie mógł zasądzić nawet należnych stronie praw. Nie inaczej jest w przypadku przygotowanej likwidacji.

Podstawowe zagadnienia: o co i gdzie wnioskować?

Przygotowując wniosek o pre-pack najlepiej rozpocząć od określenia, jaki sąd będzie właściwy dla jego rozpoznania. Ze względu na fakt, że wniosek ten składa się wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, właściwym do jego rozpoznania jest sąd upadłościowy. Czyli sąd rejonowy na terenie właściwości, którego znajduje się „główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika”. Najczęściej chodzi tutaj o siedzibę przedsiębiorstwa dłużnika. Jednak w konkretnych okolicznościach może zdarzyć się, że koniecznym stanie się odejście od tej zasady.

W praktyce wniosek o ogłoszenie upadłości oraz przeprowadzenie przygotowanej likwidacji składa się w jednym piśmie. Przygotowując je – co oczywiste – trzeba także pamiętać, że pre-pack może obejmować jedynie przedsiębiorstwo dłużnika, ewentualnie jego zorganizowaną część. Stąd też tryb te nie jest przeznaczony dla pojedynczych składników (czy to materialnych, czy niematerialnych). Tych składających się na przedsiębiorstwo, a także dla tych jego elementów, które zostały objęte zastawem rejestrowym.

Wskazanie nabywcy oraz ceny

            Prawo upadłościowe wskazuje, jakie minimalne elementy musi zawierać wniosek o przygotowaną sprzedaż przedsiębiorstwa. Zgodnie z tą ustawą trzeba w nim określić co najmniej cenę oraz nabywcę. Jednocześnie można tego dokonać, dołączając do wniosku projekt umowy sprzedaży. W każdym razie idąc do sądu trzeba znać już nabywcę przedsiębiorstwa oraz ustalić z nim warunki jego przejęcia. Nie ma możliwości, aby zainicjować przed sądem postępowanie upadłościowe, a dopiero później poszukiwać nabywcy. W praktyce oznacza to, że zasadniczą dla postępowania „pracę” przyszły upadły musi wykonać jeszcze przed sporządzeniem wniosku do sądu. Oczywiście poszukując nabywcy koniecznie trzeba pamiętać o poprawnym określeniu warunków, od których uzależnione jest uwzględnienie wniosku. Przede wszystkim cena możliwa do uzyskania w przygotowanej likwidacji musi być wyższa od tej, którą można by uzyskać przeprowadzając „tradycyjną” upadłość. Poza tym w przypadku, gdy dłużnik ma zamiar sprzedać swoje przedsiębiorstwo na rzecz kogoś ze swoich bliskich, musi pamiętać o kilku elementach. W takim przypadku cena nie może być niższa niż cena oszacowania określonej przez biegłego sądowego.

            W każdym piśmie procesowym mogą zostać zawarte wnioski, które nie mają charakteru obligatoryjnego – a więc ich umieszczenie zależy jedynie od inicjatywy wnoszącego. Podobnie jest w przypadku przygotowanej likwidacji. W tym obszarze warto pamiętać o możliwości wydania nabywcy przedsiębiorstwa już w dniu ogłoszenia upadłości. Jednak w takiej sytuacji konieczne jest wpłacenie przed wydaniem postanowienia całej sumy nabycia na rachunek depozytowy sądu.

Co dołączyć do wniosku?

 

            Ostatnim elementem przed złożeniem wniosku do sądu jest skompletowanie wymaganych prawem załączników. W przypadku przygotowanej likwidacji do wniosku o ogłoszenie upadłości i jej przeprowadzenie koniecznie trzeba dołączyć opis i oszacowanie przedsiębiorstwa. Bądź też jego zorganizowanej części sporządzone przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych. Do wniosku dołącza się także oświadczenie dłużnika i nabywcy, że nie zachodzą pomiędzy nimi stosunki powinowactwa, czy pokrewieństwa. Jak widać, o ile samo sporządzenie wniosku nie stanowi zbyt skomplikowanej czynności, o tyle spełnienie wszystkich warunków przewidzianych dla przygotowanej likwidacji już tak. W praktyce oznacza to, że zasadnicza aktywność wnioskodawcy musi koncentrować się na znalezieniu nabywcy i wynegocjowaniu z nim, jak najlepszej ceny.

Czytaj również:

W przygotowanej likwidacji nie zawsze pieniądze są najważniejsze

Sąd rozpatrując wniosek o przygotowaną likwidację musi ściśle trzymać się przepisów

Pre-pack – wyłączenie części składników w ramach przygotowanej likwidacji

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 122 88 97e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

W Nowy Rok minie trzy lata od wejścia w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Od tego czasu do polskiego prawa systemu wprowadzono instytucję przygotowanej likwidacji. Wydaje się, że jest  to dobry czas na dokonanie pewnych podsumowań funkcjonowania instytucji, która zdobywa sobie co raz więcej zwolenników. Co prawda – jak to bywa przy stosunkowo „młodych” rozwiązaniach prawnych – ciągle wiele kwestii pozostaje niejasnych. Jednak jak najbardziej można już pokusić się o pierwszy bilans. W tym kontekście za niezwykle ciekawe należy uznać ustalenia Fundacji Court Watch Polska. Opublikowano je w raporcie pt. „Nowe instytucje prawa upadłościowego w dwóch pierwszych latach obowiązywania”.

Optymistyczne statystyki

Przede wszystkim autorzy zauważają, że w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku do sądów wpłynęło łącznie 79 wniosków o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika. W tym samym czasie – według statystyk opublikowanych przez Monitor Sądowy i Gospodarczy – w Polsce ogłoszono 1 197 upadłości przedsiębiorstw. Stąd też można uznać, że pre-pack przeprowadzono jedynie w 6,59% przypadków. Oczywiście na pierwszy rzut oka może wydawać się, że przygotowana likwidacja jest niezwykle rzadko stosowana w Polsce. Jest w tym „ziarenko prawdy”, jednak należy pamiętać, że powyższe statystyki dotyczą samych początków obowiązywania pre-pack’u. Dużo istotniejsza, z punktu widzenia przyszłości tych rozwiązań, jest wysoki odsetek skuteczności złożonych wniosków o przeprowadzenie przygotowanej likwidacji. Z pewnością jest to czynnik, który może zachęcić dłużników i wierzycieli do korzystania z pre-pack’u

Określenie ceny nabycia

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na powodzenie przygotowanej likwidacji jest określenie ceny nabycia przedsiębiorstwa. Raport dostarcza wielu ciekawych informacji pod tym względem. Otóż według ustaleń autorów ostateczna, zaakceptowana przez sąd cena sprzedaży kształtuje się nie tylko na podstawie wyceny biegłego, czy propozycji dłużnika i nabywcy. Okazuje się, że niezwykle istotnym czynnikiem jest opinia przygotowana dla sądu przez tymczasowego nadzorcę sądowego. Ocenia on zarówno potencjalną wartość przedsiębiorstwa, jak i koszt przeprowadzenia „tradycyjnej” upadłości. Warto podkreślić, że w przypadku, gdy sąd korzysta z opinii tymczasowego nadzorcy, może zarządzić odniesienie się do niej przez wnioskodawcę. W ten sposób zyskuje on możliwość korekty swojej oferty.

Podstawowe trudności w stosowaniu przygotowanej likwidacji

            Autorzy raportu, jako jedną z podstawowych trudności w przeprowadzaniu przygotowanej likwidacji wskazali pewien brak elastyczności w ustalaniu ceny sprzedaży. Czy też uniemożliwienie jej zmiany w zależności od różnego rodzaju zdarzeń. Rzeczywiście nie jest jasne, czy we wniosku o przygotowaną likwidacją można zawrzeć mechanizmy ewentualnej zmiany ceny. W momencie kiedy dojdzie do zatwierdzeniu warunków przez sąd. Przeważnie odrzuca się taką możliwość, stąd inwestorzy dążą do jasnego ukształtowania warunków umowy w postanowieniu sądu. To z kolei powoduje, że długi okres czasu od ich ustalenia do sfinalizowania transakcji negatywnie wpływa na przygotowaną likwidację. W związku z tym nie bez ryzyka błędu można stwierdzić, że zbyt długi czas trwania postępowań sądowych jest także jedną z głównych bolączek przygotowanej likwidacji.

Oczywiście rozwiązanie tego problemu wymagałoby szerokich zmian systemowych. Ustawodawca powinien mieć świadomość – zwłaszcza w perspektywie spraw upadłościowych, czy restrukturyzacyjnych – że sądy po prostu nie nadążają za zmianami gospodarczymi. W ciągu kilku miesięcy, które przeważnie mijają od momentu złożenia wniosku o pre-pack do wydania postanowienia przez sąd mogą zajść zmiany, które samą transakcję uczynią zupełnie nieopłacalną. Poza tym do tego czasu należy doliczyć okres przygotowania samego wniosku (w tym poszukiwania nabywcy), czy jego uprawomocnienia się. Niestety obowiązujące przepisy nie przewidują żadnego mechanizmu szybkiej korekty zatwierdzonych warunków sprzedaży. Stąd warto by wypracować ustawowe rozwiązania tego problemu, np. poprzez dopuszczenie zawarcia takiego mechanizmu we wniosku wszczynającym postępowanie.

 

————————————————————————————————————————–

Czytaj również:

W przygotowanej likwidacji nie zawsze pieniądze są najważniejsze.

Sąd rozpatrując wniosek o prepack musi ściśle trzymać się przepisów.

Prepack – wyłączenie części składników w ramach przygotowanej likwidacji.

 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 122 88 97e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

Stosowanie prawa – nawet w przypadkach, gdy przepisy wydają się jasne i jednoznaczne – to skomplikowany proces. Wymaga przede wszystkim szerokiego spojrzenia, uwzględnienia różnych czynników i zwarzenia na ewentualne skutki danej decyzji. Nie inaczej jest w przypadku przygotowanej likwidacji, w której krzyżują się ze sobą interesy dłużnika i wierzycieli. W tym także osób trzecich, np. pracowników, żywo zainteresowanych dalszym losem przedsiębiorstwa. Stąd ograniczanie się w takich sytuacjach do czysto ekonomicznych kalkulacji wydaje się zdecydowanie niewystarczające.

Reguły z pozoru wydają się proste – liczy się przede wszystkim najwyższa cena

            Prawo upadłościowe jednoznacznie stanowi kiedy sąd uwzględnia wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży w ramach pre-pack’u. Wtedy, jeżeli cena jest wyższa niż kwota możliwa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych. Pomniejszona o koszty postępowania, które należałoby ponieść w związku z likwidacją w takim trybie. Ewentualnie wniosek ten może zostać uwzględniony również wtedy, gdy  cena jest zbliżona do kwoty możliwej do uzyskania w postępowaniu upadłościowym. Przy likwidacji na zasadach ogólnych, pomniejszonej o koszty postępowania, które należałoby ponieść w związku z likwidacją w takim trybie. Gdy przemawia za tym ważny interes publiczny lub możliwość zachowania przedsiębiorstwa dłużnika.

            W związku z tym wydaje się, że najważniejszą kwestią w przygotowanej likwidacji jest znalezienie kupca będącego w stanie wyłożyć najwyższe środki za przedsiębiorstwo dłużnika. Na pierwszy rzut oka taką koncepcję można by uznać za słuszną – zwłaszcza z punktu widzenia wierzycieli. W końcu pozyskanie maksymalnych funduszy w procedurze pre-pack stwarza możliwości jak najszerszego zaspokojenia wierzycieli. Jednak z drugiej strony w przygotowanej likwidacji warto wziąć pod uwagę nieco szerszą perspektywę i zastanowić się nad nią. Czy zamiast koncentrować się na najwyższej z oferowanych cen, nie warto pomyśleć o przyszłości samego przedsiębiorstwa. Oczywiście w ramach obowiązujących regulacji Prawa upadłościowego. W takiej perspektywie decydujące okazują się kwestie dobrego zarządzania, a tym samym poszukiwanie nabywcy gwarantującego rozwój przejętego biznesu.

Kalkulacja może stworzyć nowe perspektywy

 

            Oczywiście wobec obowiązujących przepisów Prawa upadłościowego kwalifikacje menadżerskie potencjalnego nabywcy nie mogą być decydującym kryterium wyboru. Jednak należy pamiętać, że w praktyce oszacowanie jakie środki można by uzyskać przy likwidacji przedsiębiorstwa na zasadach ogólnych jest mocno ocenne. Stąd też decyzja sądu zawsze ma charakter uznaniowy. Musi on wziąć pod uwagę niepewny i trudny do oceny stan finansowy, jaki udałoby się osiągnąć w zwyczajnym trybie upadłości. Ważny interes publiczny lub możliwość zachowania przedsiębiorstwa dłużnika również mogą mieć istotne znaczenie.

            Stąd też rozważanie perspektyw dla przedsiębiorstwa pod rządami określonego nabywcy możliwe jest właściwie tylko w określonej sytuacji. Gdy cena przez niego proponowana jest zbliżona do tej, którą można by osiągnąć w tradycyjnej upadłości. Jednak – biorąc pod uwagę powyżej opisane uwarunkowania – paradoksalnie jest to sytuacja często spotykana. Dlatego tak ważna jest odpowiedź na pytanie. Czy rozwój i dobre zarządzanie przedsiębiorstwem mieszą się w przesłance „interesu publicznego” lub „zachowania przedsiębiorstwa dłużnika”.

            Niewątpliwie tak. Wiadomo, że relokacja przedsiębiorstwa do takiego podmiotu, który gwarantuje mu lepsze zarządzanie jest korzystne. I to zarówno z punktu widzenia interesu publicznego, jak i jego zachowania. Bezwzględnie w interesie publicznym jest istnienie miejsc pracy. Wpłaty różnego rodzaju należności publicznoprawnych przez właściciela przedsiębiorstwa – od podatków zaczynając, na składkach ZUS kończąc – oraz inne społeczne korzyści związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. W rękach sprawnego menadżera przedsiębiorstwo ma zdecydowanie większe szanse na zachowanie dalszej egzystencji. Zwłaszcza posiadającego bogate doświadczenie biznesowe.

Podsumowanie

Stąd też za uwzględnieniem lub przeciwnym uwzględnieniu wniosku o przeprowadzenie przygotowanej likwidacji powinien przemawiać całokształt okoliczności. Zarówno ekonomicznych i społecznych wynikających z porównania możliwych i prawdopodobnych skutków pre-pack’u i tradycyjnej upadłości. Dlatego czyste kalkulacje matematyczne związane z ceną przedsiębiorstwa nie są wystarczające – sędzia decydujący w takich sprawach musi zachować dużo szerszą perspektywę.

 

——————————————————————————————————————–

Czytaj również:

Sąd rozpatrując wniosek o prepack musi ściśle trzymać się przepisów

Wyłączenie części składników w ramach przygotowanej likwidacji

Lotnisko w Radomiu – ciekawy przykład przygotowanej likwidacji

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 122 88 97e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

Do postępowań upadłościowych odpowiednio stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Oznacza to, że w kwestiach nieuregulowanych w przepisach ustawy Prawo upadłościowe stosuje się unormowania KPC. To z kolei przekłada się na wiele szczegółowych aspektów procedury upadłościowej – w tym przygotowanej likwidacji. Ponadto istnieje wiele zbieżności pomiędzy postępowaniem upadłościowym, a procesem cywilnym – zwłaszcza w zakresie możliwości odwołania się od różnorodnych decyzji sądu. Warto o tym pamiętać zwłaszcza w sytuacji, gdy sąd odrzuca wniosek o ogłoszenie upadłości i przeprowadzenie przygotowanej likwidacji.

Jeżeli pre-pack został oddalony przez sąd warto skorzystać z odwołania

Zgodnie z Prawem upadłościowym na postanowienie oddalające wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży zażalenie przysługuje wnioskodawcy. A na postanowienie uwzględniające wniosek – każdemu z wierzycieli. Zażalenie można wnieść w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w Rejestrze. Oczywiście w odwołaniu można sformułować właściwie dowolne zarzuty względem rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji. A więc w grę mogą wchodzić zarówno kwestie materialnoprawne, jak i procesowe. Stąd odwołujący się może nie zgadzać się zarówno z ustaleniami faktycznymi poczynionymi przez sąd w zaskarżonym orzeczeniu. Jak też dokonaną przez niego wykładnią norm prawnych. W pierwszym zakresie może chodzić np. o błędne ustalenie przez sąd wartości przedsiębiorstwa. To z kolei – jak wiadomo – ma zasadnicze dla ewentualnej możliwości przeprowadzenia przygotowanej likwidacji. Jeżeli sąd uzna, że przedsiębiorstwo jest więcej warte niż zostało to wycenione we wniosku, może to stać się powodem jego odrzucenia z powodu możliwości osiągnięcia większej ceny w tradycyjnej upadłości. W tej perspektywie warto pamiętać, że w postępowaniu odwoławczym można skorzystać z dowodu z opinii biegłego. Który to dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu będzie w stanie rozstrzygnąć ewentualne wątpliwości co do wartości przedsiębiorstwa. Natomiast w zakresie błędnej wykładni mieszczą się pomyłki sądu co do przebiegu przygotowanej likwidacji. Czy też przesłanek jej rozpoczęcia, a także nieprawidłowe zastosowanie przepisów do ustalonego stanu faktycznego. Niestety, jak dowodzi orzecznictwo, w decyzjach sądów upadłościowych można znaleźć tego typu błędy.

Decyzja sądu musi zostać dobrze uzasadniona

            Dobrym przykładem takiego stanu rzeczy jest wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 27 sierpnia 2018 roku, sygn. akt XIX Gz 676/18. W którym rozpoznano zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód. Sąd Rejonowy w zaskarżonym postanowieniu ogłosił upadłość dłużnika, ustanowił sędziego-komisarza oraz wyznaczył syndyka masy upadłości. Jednocześnie oddalając wniosek o przeprowadzenie przygotowanej likwidacji. Zgodnie z treścią złożonego wniosku pre-pack miał dotyczyć zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Jednak sąd pierwszej instancji uznał, że zaproponowana cena sprzedaży znacznie odbiega od ustalonej przez biegłego wartości części przedsiębiorstwa mającej podlegać przygotowanej likwidacji. Co ciekawe uzasadniając swoją decyzję sąd wskazał, że cena miała być płatna w ośmiu ratach, a nabywca nie wpłacił tej kwoty na rachunek depozytowy sądu. Jednocześnie wskazany nabywca zamierzał sfinansować zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa z kredytu, lecz nie przedstawił promesy bankowej.

 

Uchylenie orzeczenia – konkluzja

              Orzeczenie to zostało uchylone przez katowicki Sąd Okręgowy rozpatrujący złożone przez dłużnika zażalenie. Sąd odwoławczy zauważył przede wszystkim, że sąd pierwszej instancji oddalając wniosek o pre-pack wziął pod uwagę niewłaściwe okoliczności. Takie, które nie stanowią przesłanki dopuszczalności przeprowadzenia przygotowanej likwidacji. Przede wszystkim Sąd Okręgowy zauważył, że przepisy Prawa upadłościowego nie przewidują konieczności  zapłaty całości ceny na rachunek depozytowy sądu. Stanowiącej przesłankę zatwierdzenia warunków sprzedaży w przygotowanej likwidacji. Dopiero zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić po wpłaceniu przez nabywcę całej ceny do masy upadłości. Jednak dokonanie tej czynności na etapie rozpoznawania wniosku nie ma znaczenia. Spełnienie świadczenia do depozytu sądowego na etapie złożenia wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży ma jedynie określone znaczenie. Takie, które stanowi możliwość wydania nabywcy mienia po zatwierdzeniu warunków sprzedaży. Sąd Okręgowy zaznaczył, że nie ma żadnego jurydycznego znaczenia fakt, że cena miała być płatna w ratach, a także źródło jej finansowania. Stąd też nie ma przeszkód, aby nabywca miał na ten cel dopiero pozyskać kredyt bankowy. Mówiąc inaczej, trzeba pamiętać, że sąd rozpoznający wniosek o przeprowadzenie przygotowanej likwidacji musi ściśle trzymać się przesłanek ten procedury określonych w Prawie upadłościowym. Nie ma w tym względzie żadnego „luzu decyzyjnego”.

———————————————————————————————————————–

Czytaj również:

Sąd rozpatrując wniosek o prepack musi ściśle trzymać się przepisów

Wyłączenie części składników w ramach przygotowanej likwidacji

Lotnisko w Radomiu – ciekawy przykład przygotowanej likwidacji

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 122 88 97e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl