Robert Kosmal

Biegły Sądowy ds. Wyceny Przedsiębiorstw
Doradca restrukturyzacyjny

Jestem z zawodu finansistą a z zamiłowania restrukturyzatorem. Jestem także współwłaścicielem Kancelarii Restrukturyzacyjnej Kosmal&Kwiatkowski Sp. z o.o., która była jednym z prekursorów profesjonalnego doradztwa dla firm w kłopotach. Pomagam moim klientom znaleźć niestandardowe rozwiązania, które pozwolą im wyjść obronną ręką z kryzysu i trwale odbudować swoją wartość.
[Więcej >>>]

Potrzebuję pomocy

Przygotowana likwidacja także dla konsumentów

Przygotowana likwidacja przedsiębiorstwa dłużnika zyskuje co raz więcej zwolenników. Nic w tym dziwnego, gdyż jej ustawowe uregulowanie było postulatem – pojawiającym się na długo przed zmianami Prawa upadłościowego z 2015 roku – wielu środowisk. Oczywiście po ponad dwóch latach stosowania przepisów z zakresu pre-pack’u można już wyciągnąć pierwsze wnioski. Nie wdając się w szczegóły można stwierdzić, że rozwiązania ta zostały bardzo dobrze przyjęte zarówno przez dłużników, jak i wierzycieli. Świadczy o tym – poza analizami naukowymi i codziennym doświadczeniem – także zaproponowany kierunek zmian w Prawie upadłościowym, a zwłaszcza w procedurze przygotowanej likwidacji.

Rewolucyjna zmiana

Jedną z rewolucyjnych zmian planowanych przez ustawodawcę jest rozszerzenie stosowania konstrukcji przygotowanej likwidacji. Obecnie możliwość zastosowania pre-pack’u dotyczy jedynie dłużników będących przedsiębiorcami. Jeżeli natomiast zakładana nowelizacja wejdzie w życie także dłużnik nie posiadający takie statusu będzie mógł przygotować sprzedaż całego swojego majątku podlegającego egzekucji. Rzeczywiście jest to niezwykle ciekawe rozwiązanie, mogące stanowić efektywną alternatywę dla długotrwałej i często mało skutecznej egzekucji komorniczej z majątku dłużnika. Zgodnie z treścią planowanej noweli przepisów dotyczących przygotowanej likwidacji w toku postępowania o ogłoszenie upadłości każdy z jego uczestników będzie mógł złożyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątku o znacznej wartości na rzecz jednego lub większej ilości nabywców. Tego typu wniosek będzie mógł złożyć zarówno wierzyciel, jak i dłużnik – nawet ten, który nie wnioskował o ogłoszenie upadłości. W tym ostatnim przypadku dłużnik będzie mógł złożyć wniosek np. w odpowiedzi na wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości.

Poza tym wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży będzie mógł przewidywać wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy z dniem ogłoszenia upadłości dłużnika. Jednak, aby móc skorzystać z tej możliwości całą cenę trzeba będzie przelać na rachunek depozytowy sądu najpóźniej wraz ze złożeniem wniosku. Taka wykładnia logicznie wynika z projektowanego przepisu art. 56a ust. 5 Prawa upadłościowego, który zakłada, że do wniosku o zorganizowaną sprzedaż majątku dłużnika wraz z wydaniem przedmiotu sprzedaży nabywcy z dniem ogłoszenia upadłości koniecznym będzie dołączenie dowodu wpłaty ceny na rachunek depozytowy sądu.

Rozwiązanie pojawiających się problemów

 

            Projektodawcy przewidzieli także rozwiązanie głównych problemów, które pojawiły się w dotychczasowej praktyce stosowania przygotowanej likwidacji przedsiębiorstw. Jeżeli nowela wejdzie w życie nie będzie już możliwa sytuacja, w której termin na zawarcie umowy sprzedaży minie zanim zostanie stwierdzona prawomocność postanowienia o zatwierdzeniu jej warunków. Według noweli termin na zawarcie umowy będzie wynosił 30 dni od dnia stwierdzenia prawomocności, a nie tak jak jest obecnie od dnia uprawomocnienia się postanowienia.

Drugim z nowych rozwiązań prawnych jest wprowadzenie innych zasad wnioskowania o zmianę warunków sprzedaży. W aktualnym brzmieniem Prawa upadłościowego stosowny wniosek może złożyć syndyk masy upadłości, natomiast kontrahent nie ma takiego prawa. Jest to rozwiązanie niekorzystne szczególnie w sytuacjach, gdy pomiędzy wydaniem postanowienia o zatwierdzeniu warunków sprzedaży a jego uprawomocnieniem się. Oczywistym jest, że w tym czasie może dojść do zmiany warunków ekonomicznych, np. w zakresie cen. W takiej sytuacji, przy bierności syndyka, kupującemu pozostaje jedynie przystąpić do kontraktu, który w międzyczasie mógł stać się nieopłacalny. W projektowanej noweli prawo do złożenia wniosku o zmianę warunków sprzedaży – w terminie przewidzianym na zawarcie stosownej umowy – będzie mógł złożyć zarówno syndyk, jak i nabywca. Będzie to możliwe, jeżeli po wydaniu postanowienia przez sąd ujawniły się bądź zmieniły się okoliczności mające istotny wpływ na wartość składnika majątkowego będącego przedmiotem sprzedaży.

Prace nad nowelą ciągle trwają, a więc z pewnością na jej wejście w życie trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Jednak z pewnością proponowane rozwiązania zdecydowanie poszerzą możliwość prowadzenia upadłości konsumenckiej, a przede wszystkim dadzą szanse na szybkie odzyskanie wszystkich należności przez wierzycieli.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 122 88 97e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

Jeżeli pojawi się inny nabywca przedsiębiorstwa, przygotowana likwidacja może się nie udać

Szybkie i sprawne zbycie przedsiębiorstwa dłużnika w procedurze pre-pack’u nie jest nadrzędnym celem postępowania upadłościowego, w ramach którego prowadzi się przygotowaną likwidację. Chodzi w nim przede wszystkim o maksymalne zaspokojenie wierzycieli. Którzy w praktyce nie mogą liczyć na spłatę swoich długów w inny sposób. Stąd też w upadłości zawsze dąży się do pozyskania jak największych sum za sprzedaż majątku dłużnika. Tylko w ten sposób możliwe jest zgromadzenie środków, które zarówno pokryją koszty postępowania, jak i zobowiązania dłużnika. Założenia te w sposób zasadniczy rzutują na możliwości przeprowadzenia przygotowanej likwidacji.

Postanowienie zatwierdzające warunki sprzedaży może zostać uchylone

            Zgodnie z Prawem upadłościowym syndyk może złożyć wniosek do sądu o uchylenie lub zmianę tego postanowienia. Jeżeli po wydaniu postanowienia zmieniły się lub zostały ujawnione okoliczności mające istotny wpływ na wartość składnika majątkowego będącego przedmiotem sprzedaży. W terminie przewidzianym na zawarcie umowy sprzedaży – a więc 30 dni od uprawomocnienia się postanowienia sądu o wyrażeniu zgody na warunki sprzedaży. Problem polega przede wszystkim na tym, jakie okoliczności mogą mieć „istotny wpływ” na wartość przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części. Podlegającej sprzedaży w przygotowanej likwidacji. Wydawać by się mogło, że z brzmienia cytowanego przepisu (art. 56h Prawa upadłościowego) wynika, że chodzi tutaj jedynie o przyczyny dotyczące samego przedsiębiorstwa. Przykładowo ujawnienie wcześniej nieznanego składniku, który istotnie podwyższa jego wartość. Tymczasem w doktrynie, a jak się okazuje także w orzecznictwie, proponuje się nieco szersze rozumienie przedmiotowej przesłanki. Komentatorzy wskazują, że powodem zmiany bądź uchylenia przedmiotowego postanowienia może być także pojawienie się nabywcy oferującego wyższą cenę za sprzedawane przedsiębiorstwo. Stąd też – w imię ochrony interesów wierzycieli – dopuszcza się rozszerzającą wykładnię art. 56h Prawa upadłościowego. Tym samym niezwykle szeroko traktując okoliczności mające istotne wpływ na wartość składnika majątkowego.

Wyższa cena to dobry powód uchylenia postanowienia

Tym tropem rozumowania poszedł Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, który postanowieniem z dnia 15 grudnia 2017 roku, sygn. akt VI GUp 167/17 uchylił wcześniejsze postanowienie w sprawie zatwierdzenia warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W uchylonym postanowieniu sąd zatwierdził cenę sprzedaży wynoszącą 5 600 000 złotych netto. Jednak nieco ponad dwa tygodnie po stwierdzeniu prawomocności postanowienia syndyk złożył wniosek o jego uchylenie. Uzasadniając swoje stanowisko podał, że pojawił się inny nabywca, który za przedmiotową część przedsiębiorstwa zaoferował cenę 7 000 000 złotych netto. Dla uwiarygodnienia swojej oferty złożył wadium w wysokości 700 000 złotych. Syndyk uznał, że w takich okolicznościach zasadne jest przeprowadzenie przetargu. W którym mogliby wziąć udział obydwaj nabywcy, tak, aby uzyskać jak najwyższą cenę sprzedaży części przedsiębiorstwa.

W przytoczonym postanowieniu gdański Sąd Rejonowy przychylił się do wniosku syndyka. Uznając, że zaistniała szansa na zaspokojenie wierzycieli w większym stopniu, niż przy sprzedaży części przedsiębiorstwa w procedurze przygotowanej likwidacji. Jednocześnie sąd zwrócił uwagę, że nie ma przeszkód, aby w procedurze przetargowej wziął udział także dotychczasowy kandydat do nabycia przedsiębiorstwa. W każdym razie takie rozwiązanie – choć zrozumiałe z punktu widzenia celów upadłości – niweczy wysiłki włożone w przeprowadzenie przygotowanej likwidacji. Abstrahując od realiów omawianej sprawy, warto przypomnieć, że skuteczność pre-pack’u w dużej mierze zależy od intensywności starań o zainteresowanie sprzedawanym przedsiębiorstwem. Jak największego kręgu potencjalnych nabywców. Działania te zmniejszają ryzyko pojawienia się niejako w „ostatniej chwili” nabywcy oferującego dużo atrakcyjniejszą cenę.

 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 122 88 97e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

Kto ma prawo wnioskować o przeprowadzenie przygotowanej likwidacji?

Przygotowana likwidacja to jeden z najlepszych sposobów na szybkie i efektywne osiągnięcie celów postępowania upadłościowego. Stąd właściwie każdy z jego uczestników – a więc zarówno sam dłużnik, jak i jego wierzyciele – powinien zadać sobie pytanie. Czy nie warto w miejscu „tradycyjnej” upadłości bądź restrukturyzacji przeprowadzić właśnie pre-pack. W wielu przypadkach odpowiedź na to pytania będzie pozytywna. Co z kolei otworzy kolejną wątpliwość: kto jest uprawniony do złożenia wniosku o przygotowaną likwidację przedsiębiorstwa dłużnika?

 

Wniosek o przeprowadzenie przygotowanej likwidacji

            Zgodnie z Prawem upadłościowym do wniosku o ogłoszenie upadłości może zostać dołączony wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa. Wniosek o przeprowadzenie przygotowanej likwidacji – bo o niej tu mowa – może dotyczyć także określonych elementów przedsiębiorstwa dłużnika. Byleby stanowiły one jego „zorganizowaną część” bądź były jego „znaczną częścią”. Oczywiście są to typowe zwroty niedookreślone, których znaczenie można ustalić jedynie w drodze odpowiedniej wykładni. Zwłaszcza w odniesieniu do okoliczności konkretnego przypadku. Wynika to z faktu, że czymś innym jest „znaczna” bądź „zorganizowana” część przedsiębiorstwa, w którym prowadzi się działalność gospodarczą na dużą skalę. Czymś zupełnie innym zaś sytuacja, gdy mamy do czynienia z małą, rodzinną firmą. W każdym razie jasne jest, że decydując się na pre-pack trzeba zdecydować się w jaki dokładnie sposób chce się przeprowadzić tę procedurę. Jednak podstawowym problemem jest, kto może podjąć taką decyzję? A mówić inaczej – bardziej prawniczo – komu przysługuje legitymacji do złożenia wniosku o przygotowaną likwidację?

O pre-pack może wnioskować każdy uczestnik upadłości

            Przede wszystkim w przepisach mających zasadnicze znaczenie dla normatywnego kształtu przygotowanej likwidacji  próżno szukać odpowiedzi na postawione powyżej pytania. (W ustawie Prawo upadłościowe.) Po prostu ustawodawca nie wskazał wprost na to, jakie podmioty mogą, a jakie nie złożyć przedmiotowy wniosek. W takiej sytuacji zaś konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich analiz.

            Zastanawiając się nad powyższą kwestią należy przede wszystkim zauważyć, że ustawodawca w żaden sposób nie określił terminu, w którym dopuszczalne jest złożenie wniosku o pre-pack. To z kolei oznacza, że – przynajmniej z teoretycznego punktu widzenia – może on pojawić się na każdym etapie postępowania upadłościowego. Z drugiej jednak strony trzeba zauważyć, że Prawo upadłościowe jasno stanowi, że wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży można złożyć wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Stąd można by stwierdzić, że jest on dopuszczalny tylko przed ogłoszeniem upadłości dłużnika. Do kwestii tej jeszcze powrócimy,

            Tymczasem z przywołanej „równoległości” wniosku o przeprowadzenie upadłości oraz pre-pack’u wynika, że właściwie nie ma wątpliwości. Ci wszyscy, którzy mogą wnioskować o upadłość, mają także prawo złożyć wniosek o przygotowaną likwidację. To z kolei oznacza, że do grupy tej zaliczają się dłużnik, wierzyciele, a także inne podmioty mające prawo domagać się ogłoszenia upadłości. Na przykład określeni wspólnicy spółek osobowych. Jednak należy pamiętać, że aktualne brzmienie przepisów praktycznie nie pozostawia wątpliwości co do tego. Nie ma możliwości żądania przygotowanej likwidacji, bez wcześniejszego wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika. To z kolei pozwala przyjąć, że pre-pack’u może domagać się ten, kto inicjuje postępowanie upadłościowe bądź jest jego uczestnikiem.  

            Ponadto, skoro prawo nie przewiduje terminu na złożenie wniosku o przygotowaną likwidację i może on zostać z powodzeniem złożony przez każdego uczestnika upadłości. Nie ma przeszkód, aby pre-pack rozpoczął się już po ogłoszeniu przez sąd upadłości dłużnika. Z resztą wydaje się, że właśnie taki był cel samego ustawodawcy. Gdyby przyjmował on odmienne założenia, po prostu wskazał by na wyraźny termin, w którym uprawnienie do złożenia przedmiotowego wniosku wygasa. Poza tym właśnie takie rozwiązanie znajduje także swoje uzasadnienie w praktyce.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 122 88 97e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

Jak przygotować wniosek o przygotowaną likwidację? Praktyczne wskazówki

Jasne jest, że przygotowywanie jakichkolwiek pism procesowych nie jest sprawą łatwą. Przede wszystkim trzeba pamiętać o wszystkich formalnych wymaganiach, których pominięcie może spowodować poważne problemy. W zdecydowanej większości przypadków sąd jest związany tymi wnioskami, które składa strona, a więc bardzo rzadko może działać z urzędu. Stąd pominięcie – nawet wydawać by się mogło nieistotnego elementu – może doprowadzić do sytuacji, w której sąd nie będzie mógł zasądzić nawet należnych stronie praw. Nie inaczej jest w przypadku przygotowanej likwidacji.

Podstawowe zagadnienia: o co i gdzie wnioskować?

Przygotowując wniosek o pre-pack najlepiej rozpocząć od określenia, jaki sąd będzie właściwy dla jego rozpoznania. Ze względu na fakt, że wniosek ten składa się wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, właściwym do jego rozpoznania jest sąd upadłościowy. Czyli sąd rejonowy na terenie właściwości, którego znajduje się „główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika”. Najczęściej chodzi tutaj o siedzibę przedsiębiorstwa dłużnika. Jednak w konkretnych okolicznościach może zdarzyć się, że koniecznym stanie się odejście od tej zasady.

W praktyce wniosek o ogłoszenie upadłości oraz przeprowadzenie przygotowanej likwidacji składa się w jednym piśmie. Przygotowując je – co oczywiste – trzeba także pamiętać, że pre-pack może obejmować jedynie przedsiębiorstwo dłużnika, ewentualnie jego zorganizowaną część. Stąd też tryb te nie jest przeznaczony dla pojedynczych składników (czy to materialnych, czy niematerialnych). Tych składających się na przedsiębiorstwo, a także dla tych jego elementów, które zostały objęte zastawem rejestrowym.

Wskazanie nabywcy oraz ceny

            Prawo upadłościowe wskazuje, jakie minimalne elementy musi zawierać wniosek o przygotowaną sprzedaż przedsiębiorstwa. Zgodnie z tą ustawą trzeba w nim określić co najmniej cenę oraz nabywcę. Jednocześnie można tego dokonać, dołączając do wniosku projekt umowy sprzedaży. W każdym razie idąc do sądu trzeba znać już nabywcę przedsiębiorstwa oraz ustalić z nim warunki jego przejęcia. Nie ma możliwości, aby zainicjować przed sądem postępowanie upadłościowe, a dopiero później poszukiwać nabywcy. W praktyce oznacza to, że zasadniczą dla postępowania „pracę” przyszły upadły musi wykonać jeszcze przed sporządzeniem wniosku do sądu. Oczywiście poszukując nabywcy koniecznie trzeba pamiętać o poprawnym określeniu warunków, od których uzależnione jest uwzględnienie wniosku. Przede wszystkim cena możliwa do uzyskania w przygotowanej likwidacji musi być wyższa od tej, którą można by uzyskać przeprowadzając „tradycyjną” upadłość. Poza tym w przypadku, gdy dłużnik ma zamiar sprzedać swoje przedsiębiorstwo na rzecz kogoś ze swoich bliskich, musi pamiętać o kilku elementach. W takim przypadku cena nie może być niższa niż cena oszacowania określonej przez biegłego sądowego.

            W każdym piśmie procesowym mogą zostać zawarte wnioski, które nie mają charakteru obligatoryjnego – a więc ich umieszczenie zależy jedynie od inicjatywy wnoszącego. Podobnie jest w przypadku przygotowanej likwidacji. W tym obszarze warto pamiętać o możliwości wydania nabywcy przedsiębiorstwa już w dniu ogłoszenia upadłości. Jednak w takiej sytuacji konieczne jest wpłacenie przed wydaniem postanowienia całej sumy nabycia na rachunek depozytowy sądu.

Co dołączyć do wniosku?

 

            Ostatnim elementem przed złożeniem wniosku do sądu jest skompletowanie wymaganych prawem załączników. W przypadku przygotowanej likwidacji do wniosku o ogłoszenie upadłości i jej przeprowadzenie koniecznie trzeba dołączyć opis i oszacowanie przedsiębiorstwa. Bądź też jego zorganizowanej części sporządzone przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych. Do wniosku dołącza się także oświadczenie dłużnika i nabywcy, że nie zachodzą pomiędzy nimi stosunki powinowactwa, czy pokrewieństwa. Jak widać, o ile samo sporządzenie wniosku nie stanowi zbyt skomplikowanej czynności, o tyle spełnienie wszystkich warunków przewidzianych dla przygotowanej likwidacji już tak. W praktyce oznacza to, że zasadnicza aktywność wnioskodawcy musi koncentrować się na znalezieniu nabywcy i wynegocjowaniu z nim, jak najlepszej ceny.

Czytaj również:

W przygotowanej likwidacji nie zawsze pieniądze są najważniejsze

Sąd rozpatrując wniosek o przygotowaną likwidację musi ściśle trzymać się przepisów

Pre-pack – wyłączenie części składników w ramach przygotowanej likwidacji

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 122 88 97e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

W Nowy Rok minie trzy lata od wejścia w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Od tego czasu do polskiego prawa systemu wprowadzono instytucję przygotowanej likwidacji. Wydaje się, że jest  to dobry czas na dokonanie pewnych podsumowań funkcjonowania instytucji, która zdobywa sobie co raz więcej zwolenników. Co prawda – jak to bywa przy stosunkowo „młodych” rozwiązaniach prawnych – ciągle wiele kwestii pozostaje niejasnych. Jednak jak najbardziej można już pokusić się o pierwszy bilans. W tym kontekście za niezwykle ciekawe należy uznać ustalenia Fundacji Court Watch Polska. Opublikowano je w raporcie pt. „Nowe instytucje prawa upadłościowego w dwóch pierwszych latach obowiązywania”.

Optymistyczne statystyki

Przede wszystkim autorzy zauważają, że w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku do sądów wpłynęło łącznie 79 wniosków o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika. W tym samym czasie – według statystyk opublikowanych przez Monitor Sądowy i Gospodarczy – w Polsce ogłoszono 1 197 upadłości przedsiębiorstw. Stąd też można uznać, że pre-pack przeprowadzono jedynie w 6,59% przypadków. Oczywiście na pierwszy rzut oka może wydawać się, że przygotowana likwidacja jest niezwykle rzadko stosowana w Polsce. Jest w tym „ziarenko prawdy”, jednak należy pamiętać, że powyższe statystyki dotyczą samych początków obowiązywania pre-pack’u. Dużo istotniejsza, z punktu widzenia przyszłości tych rozwiązań, jest wysoki odsetek skuteczności złożonych wniosków o przeprowadzenie przygotowanej likwidacji. Z pewnością jest to czynnik, który może zachęcić dłużników i wierzycieli do korzystania z pre-pack’u

Określenie ceny nabycia

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na powodzenie przygotowanej likwidacji jest określenie ceny nabycia przedsiębiorstwa. Raport dostarcza wielu ciekawych informacji pod tym względem. Otóż według ustaleń autorów ostateczna, zaakceptowana przez sąd cena sprzedaży kształtuje się nie tylko na podstawie wyceny biegłego, czy propozycji dłużnika i nabywcy. Okazuje się, że niezwykle istotnym czynnikiem jest opinia przygotowana dla sądu przez tymczasowego nadzorcę sądowego. Ocenia on zarówno potencjalną wartość przedsiębiorstwa, jak i koszt przeprowadzenia „tradycyjnej” upadłości. Warto podkreślić, że w przypadku, gdy sąd korzysta z opinii tymczasowego nadzorcy, może zarządzić odniesienie się do niej przez wnioskodawcę. W ten sposób zyskuje on możliwość korekty swojej oferty.

Podstawowe trudności w stosowaniu przygotowanej likwidacji

            Autorzy raportu, jako jedną z podstawowych trudności w przeprowadzaniu przygotowanej likwidacji wskazali pewien brak elastyczności w ustalaniu ceny sprzedaży. Czy też uniemożliwienie jej zmiany w zależności od różnego rodzaju zdarzeń. Rzeczywiście nie jest jasne, czy we wniosku o przygotowaną likwidacją można zawrzeć mechanizmy ewentualnej zmiany ceny. W momencie kiedy dojdzie do zatwierdzeniu warunków przez sąd. Przeważnie odrzuca się taką możliwość, stąd inwestorzy dążą do jasnego ukształtowania warunków umowy w postanowieniu sądu. To z kolei powoduje, że długi okres czasu od ich ustalenia do sfinalizowania transakcji negatywnie wpływa na przygotowaną likwidację. W związku z tym nie bez ryzyka błędu można stwierdzić, że zbyt długi czas trwania postępowań sądowych jest także jedną z głównych bolączek przygotowanej likwidacji.

Oczywiście rozwiązanie tego problemu wymagałoby szerokich zmian systemowych. Ustawodawca powinien mieć świadomość – zwłaszcza w perspektywie spraw upadłościowych, czy restrukturyzacyjnych – że sądy po prostu nie nadążają za zmianami gospodarczymi. W ciągu kilku miesięcy, które przeważnie mijają od momentu złożenia wniosku o pre-pack do wydania postanowienia przez sąd mogą zajść zmiany, które samą transakcję uczynią zupełnie nieopłacalną. Poza tym do tego czasu należy doliczyć okres przygotowania samego wniosku (w tym poszukiwania nabywcy), czy jego uprawomocnienia się. Niestety obowiązujące przepisy nie przewidują żadnego mechanizmu szybkiej korekty zatwierdzonych warunków sprzedaży. Stąd warto by wypracować ustawowe rozwiązania tego problemu, np. poprzez dopuszczenie zawarcia takiego mechanizmu we wniosku wszczynającym postępowanie.

 

————————————————————————————————————————–

Czytaj również:

W przygotowanej likwidacji nie zawsze pieniądze są najważniejsze.

Sąd rozpatrując wniosek o prepack musi ściśle trzymać się przepisów.

Prepack – wyłączenie części składników w ramach przygotowanej likwidacji.

 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 122 88 97e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl