Robert Kosmal

Biegły Sądowy ds. Wyceny Przedsiębiorstw
Doradca restrukturyzacyjny

Jestem z zawodu finansistą a z zamiłowania restrukturyzatorem. Jestem także współwłaścicielem Kancelarii Restrukturyzacyjnej Kosmal&Kwiatkowski Sp. z o.o., która była jednym z prekursorów profesjonalnego doradztwa dla firm w kłopotach. Pomagam moim klientom znaleźć niestandardowe rozwiązania, które pozwolą im wyjść obronną ręką z kryzysu i trwale odbudować swoją wartość.
[Więcej >>>]

Potrzebuję pomocy

Kilka lat obowiązywania w ramach Prawa upadłościowego przygotowanej likwidacji przedsiębiorstwa dłużnika pozwala na dokonanie pierwszych, sensownych, podsumowań. Wiadomo, że pre-pack – niestety – nie zdobył popularności w polskich realiach, a kilkadziesiąt spraw, które jak dotąd zostały przeprowadzone w tym trybie z pewnością nie jest satysfakcjonującym wynikiem. Składa się na to kilka czynników, a jednym z najpoważniejszych jest niechęć – ogólnie w Polsce zauważalna – do stosowania nowych rozwiązań prawnych. W związku z tym ustawodawca postanowił dokonać korekt, których podstawowym celem jest wyjaśnienie najważniejszych wątpliwości, a jednocześnie zapewnienie prawidłowego toku postępowania. Warto zapoznać się z najważniejszymi z nich.

Wadium: gwarancja spełnienia zobowiązania

Bez wątpienia jedną z głównych, praktycznych, przeszkód w prowadzeniu przygotowanej likwidacji była pewna niepewność sędziów co do rzeczywistych możliwości opłacenia ceny przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części przez nabywcę. W przypadku, w którym uchylałby się on od tego obowiązku, istniałoby realne zagrożenie dla powodzenia całej procedury. Stąd ostrożność w uwzględnianiu wniosku o pre-pack niekiedy przeradzała się po prostu w niechęć do prowadzenia przygotowanej likwidacji. Jednak ustawodawca postanowił zaradzić tej bolączce, wprowadzając do Prawa upadłościowego przepisy stanowiące o obowiązku zapłaty wadium przez każdego mającego zamiar kupić przedsiębiorstwo upadłego lub jego zorganizowaną część.

            Zgodnie z przepisem art. 56a ust. 2a przywołanej ustawy – który zacznie obowiązywać 24 marca br. – do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży, dłużnik będzie musiał załączyć dowód wpłaty przez nabywcę, na rachunek depozytowy sądu właściwego do rozpoznania wniosku, wadium w wysokości jednej dziesiątej oferowanej ceny. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku – wniosek pozostanie bez rozpoznania. Warto także pamiętać, że pre-pack nie może zostać przeprowadzony wówczas, gdy oferent (określony w art. 128 ustawy) przedkłada cenę poniżej – określonej przez biegłego – ceny oszacowania. W każdym razie mający zamiar kupić przedsiębiorstwo lub jego cześć, którym ta sztuka się nie uda nie musza obawiać się o wpłacone wadium – zostanie ono im zwrócone w terminie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości i zatwierdzeniu warunków sprzedaży.

Przy pre-pack’u ustanawia się tymczasowego nadzorca sądowego lub zarządcę przymusowego

Nowelizując ustawo Prawo upadłościowe ustawodawca wprowadził przepis (art. 56aa), zgodnie z którym w przypadku złożenia wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży sąd ustanawia tymczasowego nadzorcę sądowego albo zarządcę przymusowego. Zgodnie z Prawem upadłościowym tymczasowego nadzorcę sądowego, sąd ma prawo ustanowić w celu zabezpieczenia majątku dłużnika, a podstawowym skutkiem takiego ustanowienia jest ograniczenie dłużnika w możliwości zarządu własnym majątkiem, który bez zgody zarządcy może dokonywać jedynie czynności zwykłego zarządu. Natomiast zarządcę przymusowego ustanawia się przede wszystkim wówczas, gdy zachodzi obawa, że dłużnik będzie ukrywał swój majątek lub w inny sposób działał na szkodę wierzycieli. Należy podkreślić, że ustawodawca w przypadku przygotowanej likwidacji nałożył na sąd obowiązek skorzystania z którejś z powyższych możliwości.

            Jednocześnie prawodawca nałożył na tymczasowego nadzorcę sądowego lub zarządcę ustanowionych w ramach pre-pack’u jasne obowiązki. Przede wszystkim  osoba pełniąca te funkcje składa – w wyznaczonym terminie – sprawozdanie obejmujące w szczególności: informacje na temat stanu finansowego dłużnika; rodzaju i wartości jego majątku; przewidywanych kosztów postępowania upadłościowego oraz innych zobowiązań masy upadłości, które należałoby ponieść przy likwidacji na zasadach ogólnych, a także inne informacje istotne dla rozpoznania wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży. Jak widać sprawozdanie to ma na celu dostarczenie niezwykle istotnych z punktu widzenia prowadzonego postępowania. Stąd pełniący wymienione tu funkcje powinni dokładać staranności w wypełnianiu nałożonych na nich obowiązków, gdyż od tego może w dużej mierze zależeć powodzenie przygotowanej likwidacji.

czytaj również:

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 122 88 97e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

Zatwierdzone warunki sprzedaży nie zawsze są ostateczne

W prowadzeniu biznesu najważniejsza jest stałość i przewidywalność, dzięki której zarówno inwestujący środki, jak i przyjmujący różnego rodzaju zadania do wykonania mogą być pewni, że wraz z zakończeniem inwestycji przyniesienie ona zysk. Niestety upadłość, a nawet samo zagrożenie takim stanem jest zaprzeczeniem sytuacji optymalnej dla biznesu. Dlatego tak ważne jest sprawne przeprowadzenie likwidacji bądź – o ile to możliwe – restrukturyzacji upadłego. Obecnie najszybszą możliwością wyjścia z trudnej sytuacji gospodarczej jest przygotowana sprzedaż przedsiębiorstwa – jednak warto pamiętać, że nawet gdy sąd zatwierdzi warunki sprzedaży nie oznacza to, że są one ostateczne.

Zmiana warunków sprzedaży – informacje podstawowe

Zgodnie z Prawem upadłościowym sąd może zmienić zatwierdzone postanowieniem warunki sprzedaży przedsiębiorstwa w ramach procedury przygotowanej likwidacji. Jednak inicjatywa w tym zakresie nie należy do sądu. Tylko i wyłącznie syndyk ma prawo złożyć do sądu wniosek o uchylenie lub zmianę zatwierdzonych warunków sprzedaży. Przede wszystkim uprawienie to ma wyraźne ograniczenie czasowe – tego typu wniosek syndyk ma prawo złożyć w terminie przewidzianym na zawarcie umowy sprzedaży. Jak już podkreślałem w poprzednich artykułach termin ten może zostać ustalony przez strony, jednak obowiązuje tylko pod warunkiem zatwierdzenia go przez sąd. Stąd też jest to okoliczność, którą wato wziąć pod uwagę ustalając termin zawarcia umowy sprzedaży w ramach pre-pack. Jeżeli czas dany na sfinalizowanie sprzedaży będzie zbyt odległy istnieje prawdopodobieństwo, że zajdą okoliczności uprawniające syndyka do zawnioskowania o zmianę warunków sprzedaży. 

Warto pamiętać, że w przypadku, gdy strony nie wskazały terminu lub sąd go nie zatwierdził przedsiębiorstwo należy sprzedać w terminie ustawowym – nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu warunków sprzedaży. Faktycznie termin ten należy liczyć od dnia stwierdzenia prawomocności. Jednak Prawo upadłościowe nie ogranicza syndyka w możliwości zgłoszenia takiego wniosku tylko w zakresie czasu trwania tego uprawnienia. Konieczne jest spełnienie jeszcze dodatkowych przesłanek.

Przesłanki zmiany warunków sprzedaży przedsiębiorstwa

Zmiana warunków sprzedaży przedsiębiorstwa jest możliwa w sytuacji, gdy po wydaniu postanowienia zmieniły się lub zostały ujawnione okoliczności mające istotny wpływ na wartość składnika majątkowego będącego przedmiotem sprzedaży. Ustawodawca w żaden sposób nie sprecyzował jakie to mogą być okoliczności. Przede wszystkim należy za nie uznać wszelkie fakty, które w istotny sposób wpływają na cenę, a nie zostały uwzględnione w opisie i oszacowaniu będącym podstawą ustalenia ceny. Oczywiście muszą to być fakty istotne dla ustalenia ceny, a więc w rzeczywisty, „odczuwalny” sposób zmieniające jej wysokość. Ocena tych okoliczności zależy przede wszystkim od syndyka, jednak z pewnością nie warto niweczyć dotychczasowego przebiegu postępowania jeżeli zmiana w cenie sprzedaży miałaby być niewielka, czy jedynie symboliczna. Zresztą postępowania wbrew tym wytycznym mogłoby zostać uznane za sprzeczną z zasadą minimalizacji kosztów postępowania. Syndyk będzie uprawnionym do wnioskowania o zmianę warunków sprzedaży także w sytuacji, gdy ujawnił się inny, nieznany wcześniej nabywca, który zaoferował wyższą cenę kupna przedsiębiorstwa. Jest to logiczna konsekwencja dążenia w postępowaniu do jak najkorzystniejszego rozwiązania – szczególnie z punktu widzenia wierzycieli. Pojawienie się kontrahenta oferującego lepszą cenę w naturalny sposób zwiększy szanse wierzycieli na pełniejsze zaspokojenie ich roszczeń, a tym samym lepsze wypełnienie głównego celu postępowania.

Co prawda ustawodawca nie rozstrzyga tego wprost, ale wydaje się, że syndyk może zgłosić tego typu wniosek jedynie w sytuacji, gdy zmiana miałaby być korzystna dla masy upadłości. Taki wniosek wynika przede wszystkim z ustawowej roli, jaką pełni syndyk w postępowaniu upadłościowym – a więc także w ramach procedury przygotowanej likwidacji. Należy pamiętać, że jego głównym zadaniem jest podejmowanie takich działań, które pozwolą optymalnie wykorzystać majątek upadłego w celu zaspokojenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu, w szczególności przez minimalizację kosztów postępowania.  

Jeżeli sąd uwzględni wniosek nie przysługuje na niego żaden środek zaskarżenia. Natomiast w sytuacji, gdy go odrzuci zażalenie można wnieść w terminie tygodnia od dnia jego ogłoszenia. Oczywiście postanowienie uwzględniające wniosek o zmianę musi na nowo określić co najmniej cenę sprzedaży i nabywcę. Stąd też zmiana warunków znacząco wydłuża postępowanie w ramach pre-pack, ale z drugiej strony stwarza możliwość pełniejszego zaspokojenia wierzycieli.  

Czytaj również:

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 122 88 97e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

Podatek od towarów i usług jest jednym z głównych obciążeń publicznoprawnych, które muszą ponosić zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci. Stąd też właściwie każdy prowadzący działalność gospodarczą próbuje maksymalnie optymalizować konieczność ponoszenia podatku VAT. Działanie te dotyczą zarówno samego prowadzenia działalności, jak i ewentualnej sprzedaży przedsiębiorstwa. Co prawda ostatnia z tych czynności jest wyłączona spod opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jednak w praktyce zastosowanie tego wyłączenia wzbudza pewne kontrowersje. Zwłaszcza, gdy do takiego zbycia dochodzi w ramach procedury przygotowanej likwidacji.

Zbycie przedsiębiorstwa jest zwolnione z podatku VAT

W ustawie o podatku od towarów i usług ustawodawca wyliczył pięć kategorii czynności podlegających opodatkowaniu VAT: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Mówiąc najkrócej – a jednocześnie nieco upraszczając – w polskim prawie podatkowym można mówić o zasadzie, zgodnie z którą  każde świadczenie dokonywane w ramach działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu VAT. Z tego też względu jest to główny koszt podatkowy, bezpośrednio rzutujący na cenę towarów i usług oferowanych przez przedsiębiorców.

            Jednocześnie – co jest zjawiskiem typowym dla ustaw podatkowych – prawodawca przewidział w tym akcie cały szereg wyłączeń. Z punktu zaś widzenia oceny, czy przygotowana likwidacja przedsiębiorstwa prowadzona w ramach postępowania upadłościowego podlega opodatkowaniu VAT, kluczowe znaczenie ma art. 6 cytowanej powyżej ustawy. Jego założeniem jest określenie czynności, które co do zasady, należą do grupy czynności podlegających opodatkowaniu VAT, mieszcząc się w zakresie odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług, jednakże traktowane są jako wyłączone z zakresu opodatkowania tą daniną publiczną. Wśród tego rodzaju wyłączeń znajduje się transakcja zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Jednak, czy wyłączenie to stosuje się także do przygotowanej likwidacji?

Pre-pack nie podlega VAT – także, gdy sprzedaży nie podlegają wszystkie składniki przedsiębiorstwa

Pozytywną odpowiedź na to pytanie daje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej pismem z dnia 30 stycznia 2019 roku (znak: 0114-KDIP1-3.4012.715.2018.3.JG), stanowiącym odpowiedź na wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej związanej z koniecznością pokrycia podatku VAT w przygotowanej likwidacji. Sprawa dotyczyła upadłości przedsiębiorstwa wartego ponad 12 mln złotych, które w raz z wnioskiem o ogłoszenie swojej upadłości złożyło wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży. Sąd upadłościowy przychylił się do obydwu z nich, zatwierdzając cenę i warunki sprzedaży – w tym zakres aktywów wyłączonych z transakcji, m.in. środki pieniężne zgromadzonych w kasie upadłego i na jego rachunkach bankowych, czy wyłączone ze zbycia telefony. Ten fakt stał się źródłem wątpliwości, czy bez tychże składników można mówić o zbyciu całości przedsiębiorstwa.

            Przede wszystkim należy stwierdzić, że wskazanej powyżej interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że wyłączenie zbycia przedsiębiorstwa spod opodatkowania VAT w całej rozciągłości znajduje zastosowanie także do przygotowanej likwidacji. Ponadto nie ma wątpliwości, że tego wyłączenia można korzystać także wówczas, gdy pewne składniki przedsiębiorstwa nie będą podlegały sprzedaży. Byleby bez nich nadal było możliwe normalne prowadzenie działalności gospodarczej, a więc kontynuowanie przedsięwzięć prowadzonych przez poprzedniego właściciela. Oczywiście okoliczności te dodatkowo wzmacniają atrakcyjność przygotowanej likwidacji, która pozwala w szybki sposób spłacić wierzycieli upadłego, a jednocześnie zachować prowadzoną przez niego działalność gospodarczą.

Czytaj również:

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 122 88 97e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

Przygotowana likwidacja także dla konsumentów

Przygotowana likwidacja przedsiębiorstwa dłużnika zyskuje co raz więcej zwolenników. Nic w tym dziwnego, gdyż jej ustawowe uregulowanie było postulatem – pojawiającym się na długo przed zmianami Prawa upadłościowego z 2015 roku – wielu środowisk. Oczywiście po ponad dwóch latach stosowania przepisów z zakresu pre-pack’u można już wyciągnąć pierwsze wnioski. Nie wdając się w szczegóły można stwierdzić, że rozwiązania ta zostały bardzo dobrze przyjęte zarówno przez dłużników, jak i wierzycieli. Świadczy o tym – poza analizami naukowymi i codziennym doświadczeniem – także zaproponowany kierunek zmian w Prawie upadłościowym, a zwłaszcza w procedurze przygotowanej likwidacji.

Rewolucyjna zmiana

Jedną z rewolucyjnych zmian planowanych przez ustawodawcę jest rozszerzenie stosowania konstrukcji przygotowanej likwidacji. Obecnie możliwość zastosowania pre-pack’u dotyczy jedynie dłużników będących przedsiębiorcami. Jeżeli natomiast zakładana nowelizacja wejdzie w życie także dłużnik nie posiadający takie statusu będzie mógł przygotować sprzedaż całego swojego majątku podlegającego egzekucji. Rzeczywiście jest to niezwykle ciekawe rozwiązanie, mogące stanowić efektywną alternatywę dla długotrwałej i często mało skutecznej egzekucji komorniczej z majątku dłużnika. Zgodnie z treścią planowanej noweli przepisów dotyczących przygotowanej likwidacji w toku postępowania o ogłoszenie upadłości każdy z jego uczestników będzie mógł złożyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątku o znacznej wartości na rzecz jednego lub większej ilości nabywców. Tego typu wniosek będzie mógł złożyć zarówno wierzyciel, jak i dłużnik – nawet ten, który nie wnioskował o ogłoszenie upadłości. W tym ostatnim przypadku dłużnik będzie mógł złożyć wniosek np. w odpowiedzi na wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości.

Poza tym wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży będzie mógł przewidywać wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy z dniem ogłoszenia upadłości dłużnika. Jednak, aby móc skorzystać z tej możliwości całą cenę trzeba będzie przelać na rachunek depozytowy sądu najpóźniej wraz ze złożeniem wniosku. Taka wykładnia logicznie wynika z projektowanego przepisu art. 56a ust. 5 Prawa upadłościowego, który zakłada, że do wniosku o zorganizowaną sprzedaż majątku dłużnika wraz z wydaniem przedmiotu sprzedaży nabywcy z dniem ogłoszenia upadłości koniecznym będzie dołączenie dowodu wpłaty ceny na rachunek depozytowy sądu.

Rozwiązanie pojawiających się problemów

 

            Projektodawcy przewidzieli także rozwiązanie głównych problemów, które pojawiły się w dotychczasowej praktyce stosowania przygotowanej likwidacji przedsiębiorstw. Jeżeli nowela wejdzie w życie nie będzie już możliwa sytuacja, w której termin na zawarcie umowy sprzedaży minie zanim zostanie stwierdzona prawomocność postanowienia o zatwierdzeniu jej warunków. Według noweli termin na zawarcie umowy będzie wynosił 30 dni od dnia stwierdzenia prawomocności, a nie tak jak jest obecnie od dnia uprawomocnienia się postanowienia.

Drugim z nowych rozwiązań prawnych jest wprowadzenie innych zasad wnioskowania o zmianę warunków sprzedaży. W aktualnym brzmieniem Prawa upadłościowego stosowny wniosek może złożyć syndyk masy upadłości, natomiast kontrahent nie ma takiego prawa. Jest to rozwiązanie niekorzystne szczególnie w sytuacjach, gdy pomiędzy wydaniem postanowienia o zatwierdzeniu warunków sprzedaży a jego uprawomocnieniem się. Oczywistym jest, że w tym czasie może dojść do zmiany warunków ekonomicznych, np. w zakresie cen. W takiej sytuacji, przy bierności syndyka, kupującemu pozostaje jedynie przystąpić do kontraktu, który w międzyczasie mógł stać się nieopłacalny. W projektowanej noweli prawo do złożenia wniosku o zmianę warunków sprzedaży – w terminie przewidzianym na zawarcie stosownej umowy – będzie mógł złożyć zarówno syndyk, jak i nabywca. Będzie to możliwe, jeżeli po wydaniu postanowienia przez sąd ujawniły się bądź zmieniły się okoliczności mające istotny wpływ na wartość składnika majątkowego będącego przedmiotem sprzedaży.

Prace nad nowelą ciągle trwają, a więc z pewnością na jej wejście w życie trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Jednak z pewnością proponowane rozwiązania zdecydowanie poszerzą możliwość prowadzenia upadłości konsumenckiej, a przede wszystkim dadzą szanse na szybkie odzyskanie wszystkich należności przez wierzycieli.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 122 88 97e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

Jeżeli pojawi się inny nabywca przedsiębiorstwa, przygotowana likwidacja może się nie udać

Szybkie i sprawne zbycie przedsiębiorstwa dłużnika w procedurze pre-pack’u nie jest nadrzędnym celem postępowania upadłościowego, w ramach którego prowadzi się przygotowaną likwidację. Chodzi w nim przede wszystkim o maksymalne zaspokojenie wierzycieli. Którzy w praktyce nie mogą liczyć na spłatę swoich długów w inny sposób. Stąd też w upadłości zawsze dąży się do pozyskania jak największych sum za sprzedaż majątku dłużnika. Tylko w ten sposób możliwe jest zgromadzenie środków, które zarówno pokryją koszty postępowania, jak i zobowiązania dłużnika. Założenia te w sposób zasadniczy rzutują na możliwości przeprowadzenia przygotowanej likwidacji.

Postanowienie zatwierdzające warunki sprzedaży może zostać uchylone

            Zgodnie z Prawem upadłościowym syndyk może złożyć wniosek do sądu o uchylenie lub zmianę tego postanowienia. Jeżeli po wydaniu postanowienia zmieniły się lub zostały ujawnione okoliczności mające istotny wpływ na wartość składnika majątkowego będącego przedmiotem sprzedaży. W terminie przewidzianym na zawarcie umowy sprzedaży – a więc 30 dni od uprawomocnienia się postanowienia sądu o wyrażeniu zgody na warunki sprzedaży. Problem polega przede wszystkim na tym, jakie okoliczności mogą mieć „istotny wpływ” na wartość przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części. Podlegającej sprzedaży w przygotowanej likwidacji. Wydawać by się mogło, że z brzmienia cytowanego przepisu (art. 56h Prawa upadłościowego) wynika, że chodzi tutaj jedynie o przyczyny dotyczące samego przedsiębiorstwa. Przykładowo ujawnienie wcześniej nieznanego składniku, który istotnie podwyższa jego wartość. Tymczasem w doktrynie, a jak się okazuje także w orzecznictwie, proponuje się nieco szersze rozumienie przedmiotowej przesłanki. Komentatorzy wskazują, że powodem zmiany bądź uchylenia przedmiotowego postanowienia może być także pojawienie się nabywcy oferującego wyższą cenę za sprzedawane przedsiębiorstwo. Stąd też – w imię ochrony interesów wierzycieli – dopuszcza się rozszerzającą wykładnię art. 56h Prawa upadłościowego. Tym samym niezwykle szeroko traktując okoliczności mające istotne wpływ na wartość składnika majątkowego.

Wyższa cena to dobry powód uchylenia postanowienia

Tym tropem rozumowania poszedł Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, który postanowieniem z dnia 15 grudnia 2017 roku, sygn. akt VI GUp 167/17 uchylił wcześniejsze postanowienie w sprawie zatwierdzenia warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W uchylonym postanowieniu sąd zatwierdził cenę sprzedaży wynoszącą 5 600 000 złotych netto. Jednak nieco ponad dwa tygodnie po stwierdzeniu prawomocności postanowienia syndyk złożył wniosek o jego uchylenie. Uzasadniając swoje stanowisko podał, że pojawił się inny nabywca, który za przedmiotową część przedsiębiorstwa zaoferował cenę 7 000 000 złotych netto. Dla uwiarygodnienia swojej oferty złożył wadium w wysokości 700 000 złotych. Syndyk uznał, że w takich okolicznościach zasadne jest przeprowadzenie przetargu. W którym mogliby wziąć udział obydwaj nabywcy, tak, aby uzyskać jak najwyższą cenę sprzedaży części przedsiębiorstwa.

W przytoczonym postanowieniu gdański Sąd Rejonowy przychylił się do wniosku syndyka. Uznając, że zaistniała szansa na zaspokojenie wierzycieli w większym stopniu, niż przy sprzedaży części przedsiębiorstwa w procedurze przygotowanej likwidacji. Jednocześnie sąd zwrócił uwagę, że nie ma przeszkód, aby w procedurze przetargowej wziął udział także dotychczasowy kandydat do nabycia przedsiębiorstwa. W każdym razie takie rozwiązanie – choć zrozumiałe z punktu widzenia celów upadłości – niweczy wysiłki włożone w przeprowadzenie przygotowanej likwidacji. Abstrahując od realiów omawianej sprawy, warto przypomnieć, że skuteczność pre-pack’u w dużej mierze zależy od intensywności starań o zainteresowanie sprzedawanym przedsiębiorstwem. Jak największego kręgu potencjalnych nabywców. Działania te zmniejszają ryzyko pojawienia się niejako w „ostatniej chwili” nabywcy oferującego dużo atrakcyjniejszą cenę.

 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 122 88 97e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl