Robert Kosmal

Biegły Sądowy ds. Wyceny Przedsiębiorstw
Doradca restrukturyzacyjny

Jestem z zawodu finansistą a z zamiłowania restrukturyzatorem. Jestem także współwłaścicielem Kancelarii Restrukturyzacyjnej Kosmal&Kwiatkowski Sp. z o.o., która była jednym z prekursorów profesjonalnego doradztwa dla firm w kłopotach. Pomagam moim klientom znaleźć niestandardowe rozwiązania, które pozwolą im wyjść obronną ręką z kryzysu i trwale odbudować swoją wartość.
[Więcej >>>]

Potrzebuję pomocy
29
lipiec

Jak przygotować wniosek o prapack?

Robert KosmalKomentarze (0)

Jak przygotować wniosek o przygotowaną likwidację? Praktyczne wskazówki

Jasne jest, że przygotowywanie jakichkolwiek pism procesowych nie jest sprawą łatwą. Przede wszystkim trzeba pamiętać o wszystkich formalnych wymaganiach, których pominięcie może spowodować poważne problemy. W zdecydowanej większości przypadków sąd jest związany tymi wnioskami, które składa strona, a więc bardzo rzadko może działać z urzędu. Stąd pominięcie – nawet wydawać by się mogło nieistotnego elementu – może doprowadzić do sytuacji, w której sąd nie będzie mógł zasądzić nawet należnych stronie praw. Nie inaczej jest w przypadku przygotowanej likwidacji.

Podstawowe zagadnienia: o co i gdzie wnioskować?

Przygotowując wniosek o pre-pack najlepiej rozpocząć od określenia, jaki sąd będzie właściwy dla jego rozpoznania. Ze względu na fakt, że wniosek ten składa się wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, właściwym do jego rozpoznania jest sąd upadłościowy. Czyli sąd rejonowy na terenie właściwości, którego znajduje się „główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika”. Najczęściej chodzi tutaj o siedzibę przedsiębiorstwa dłużnika. Jednak w konkretnych okolicznościach może zdarzyć się, że koniecznym stanie się odejście od tej zasady.

W praktyce wniosek o ogłoszenie upadłości oraz przeprowadzenie przygotowanej likwidacji składa się w jednym piśmie. Przygotowując je – co oczywiste – trzeba także pamiętać, że pre-pack może obejmować jedynie przedsiębiorstwo dłużnika, ewentualnie jego zorganizowaną część. Stąd też tryb te nie jest przeznaczony dla pojedynczych składników (czy to materialnych, czy niematerialnych). Tych składających się na przedsiębiorstwo, a także dla tych jego elementów, które zostały objęte zastawem rejestrowym.

Wskazanie nabywcy oraz ceny

            Prawo upadłościowe wskazuje, jakie minimalne elementy musi zawierać wniosek o przygotowaną sprzedaż przedsiębiorstwa. Zgodnie z tą ustawą trzeba w nim określić co najmniej cenę oraz nabywcę. Jednocześnie można tego dokonać, dołączając do wniosku projekt umowy sprzedaży. W każdym razie idąc do sądu trzeba znać już nabywcę przedsiębiorstwa oraz ustalić z nim warunki jego przejęcia. Nie ma możliwości, aby zainicjować przed sądem postępowanie upadłościowe, a dopiero później poszukiwać nabywcy. W praktyce oznacza to, że zasadniczą dla postępowania „pracę” przyszły upadły musi wykonać jeszcze przed sporządzeniem wniosku do sądu. Oczywiście poszukując nabywcy koniecznie trzeba pamiętać o poprawnym określeniu warunków, od których uzależnione jest uwzględnienie wniosku. Przede wszystkim cena możliwa do uzyskania w przygotowanej likwidacji musi być wyższa od tej, którą można by uzyskać przeprowadzając „tradycyjną” upadłość. Poza tym w przypadku, gdy dłużnik ma zamiar sprzedać swoje przedsiębiorstwo na rzecz kogoś ze swoich bliskich, musi pamiętać o kilku elementach. W takim przypadku cena nie może być niższa niż cena oszacowania określonej przez biegłego sądowego.

            W każdym piśmie procesowym mogą zostać zawarte wnioski, które nie mają charakteru obligatoryjnego – a więc ich umieszczenie zależy jedynie od inicjatywy wnoszącego. Podobnie jest w przypadku przygotowanej likwidacji. W tym obszarze warto pamiętać o możliwości wydania nabywcy przedsiębiorstwa już w dniu ogłoszenia upadłości. Jednak w takiej sytuacji konieczne jest wpłacenie przed wydaniem postanowienia całej sumy nabycia na rachunek depozytowy sądu.

Co dołączyć do wniosku?

 

            Ostatnim elementem przed złożeniem wniosku do sądu jest skompletowanie wymaganych prawem załączników. W przypadku przygotowanej likwidacji do wniosku o ogłoszenie upadłości i jej przeprowadzenie koniecznie trzeba dołączyć opis i oszacowanie przedsiębiorstwa. Bądź też jego zorganizowanej części sporządzone przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych. Do wniosku dołącza się także oświadczenie dłużnika i nabywcy, że nie zachodzą pomiędzy nimi stosunki powinowactwa, czy pokrewieństwa. Jak widać, o ile samo sporządzenie wniosku nie stanowi zbyt skomplikowanej czynności, o tyle spełnienie wszystkich warunków przewidzianych dla przygotowanej likwidacji już tak. W praktyce oznacza to, że zasadnicza aktywność wnioskodawcy musi koncentrować się na znalezieniu nabywcy i wynegocjowaniu z nim, jak najlepszej ceny.

Czytaj również:

W przygotowanej likwidacji nie zawsze pieniądze są najważniejsze

Sąd rozpatrując wniosek o przygotowaną likwidację musi ściśle trzymać się przepisów

Pre-pack – wyłączenie części składników w ramach przygotowanej likwidacji

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 122 88 97e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kwiatkowski & Wspólnicy Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kwiatkowski & Wspólnicy z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: