Robert Kosmal

Doradca restrukturyzacyjny
Biegły Sądowy

Jestem z zawodu finansistą a z zamiłowania restrukturyzatorem. Jestem także współwłaścicielem Kancelarii Restrukturyzacyjnej Kosmal&Kwiatkowski Sp. z o.o., która była jednym z prekursorów profesjonalnego doradztwa dla firm w kłopotach. Pomagam moim klientom znaleźć niestandardowe rozwiązania, które pozwolą im wyjść obronną ręką z kryzysu i trwale odbudować swoją wartość.
[Więcej >>>]

Potrzebuję pomocy
8
Paź

Czy korzystanie przez przedsiębiorcę ze środków publicznych uniemożliwia przygotowaną likwidację?

Robert KosmalKomentarze (0)

Udział przedsiębiorców w różnego rodzaju programach finansowanych ze środków publicznych staje się w Polsce co raz bardziej powszechny. Prym wiodą tutaj fundusze europejskie, jednak nie brak analogicznych przedsięwzięć pokrywanych z innych źródeł. Z budżetu krajowego, samorządowego, czy innych niż Unia Europejska organizacji międzynarodowych. Każdy, kto chociaż raz miał do czynienia z tego typu finansowaniem wie, z jak wieloma warunkami jest ono obwarowane. Zarówno na etapie pozyskiwania środków, ich wydatkowania, czy rozliczania projektu. Nawet drobne uchybienia w tym zakresie mogą spowodować bardzo dotkliwe skutki – finansowe i prawne. Nie wyłączając odpowiedzialności karnej. Sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana, gdy wobec korzystającego z finansowania publicznego prowadzi się postępowanie restrukturyzacyjne, czy upadłościowe. W tym także przygotowaną likwidację.

Środki publiczne a zadłużenie

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego nie podlegają egzekucji – o ile zostały wypłacone w formie zaliczki – fundusze pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Jak również niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu. Także wszystkie inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych. Zasada ta nie dotyczy egzekucji wierzytelności powstałej w związku z realizacją projektu, na który fundusze te zostały przeznaczone. Natomiast wyjątek ten nie obejmuje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powstałych w ramach samej realizacji projektu. Egzekucji nie podlegają także sumy przyznane przez Skarb Państwa na cele specjalne – jednak obowiązuje tu analogiczny, jak poprzednio wyjątek. A więc bez przeszkód można przeprowadzić egzekucję, jeżeli wierzytelność egzekwowana powstała w związku z urzeczywistnieniem tych celów.

Stąd też z mocy prawa co do zasady niedopuszczalne jest kierowanie egzekucji do tego typu składników majątkowych dłużnika. Mówiąc prościej ustawodawca, który wspiera określone działania jednocześnie postanowił to swoje wsparcie zabezpieczyć. Przed możliwością przeznaczenia go na inne niż założone cele. Na przykład na spłatę zaległości finansowej beneficjenta takiego, czy innego projektu. Jednocześnie warto wspomnieć, że prawodawca w żaden sposób nie ograniczył zakresu tych wyłączeń. Tak więc nawet nieznaczne zaangażowanie środków publicznych w dane działanie uniemożliwia ich egzekucję.

Nic nie trwa wieczne – finansowanie publiczne również

           

            Podstawowym założeniem przygotowanej likwidacji jest przyspieszenie sprzedaży majątku dłużnika będącego masą upadłości. W tym przypadku zwłaszcza przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części. Jednocześnie nie można zapominać, że ustawodawca wyłączył pewne składniki majątku z masy upadłości. Tak więc o ile upadły ma obowiązek wydać cały swój majątek syndykowi, o tyle nie wszystko może zostać przez niego spieniężone. Do masy upadłości nie wchodzi przede wszystkim mienie wyłączone spod egzekucji według Kodeksu postępowania cywilnego – a więc także opisane powyżej środki publiczne. Jednak to, że dany składnik majątku dłużnika pochodzi z takiego źródła nie oznacza, że jest on „raz na zawsze” objęty ochroną.

Podsumowanie

            Oczywiście żaden projekt – czy to państwowy, czy zagraniczny – nie trwa wiecznie. Zakończenie finansowania powoduje, że środki z nim związane przestają podlegać pod opisane powyżej wyłączenia. Stąd też mogą zostać objęte postępowaniem egzekucyjnym, a co za tym idzie restrukturyzacją i upadłością. W tym przygotowaną likwidacją przedsiębiorstwa dłużnika. Nie oznacza to, że syndyk przed zakończeniem okresu finansowania nie posiada żadnych uprawnień w stosunku do takich składników majątkowych. Wręcz przeciwnie, ma on obowiązek zabezpieczyć je przed zniszczeniem lub utratą. W takich sytuacjach mają zastosowanie ogólne zasady dotyczące uprawnień syndyka wobec majątku upadłego. Stąd też jeżeli przedsiębiorca korzysta z jakiegokolwiek finansowania publicznego postępowanie upadłościowe może zostać co najwyżej odwleczone w czasie, ale nie zupełnie zahamowane. Sytuacja ta analogicznie – choć oczywiście z pewnymi praktycznymi problemami – odnosi się do przygotowanej likwidacji przedsiębiorstwa dłużnika. Dlatego w takich sprawach warto skorzystać z pomocy specjalisty, który wskaże w jakim sposób zabezpieczyć zgodność z prawem zarówno przeprowadzenia projektu finansowanego ze środków publicznych, jak i pre-pack’u.

Więcej o sprzedaży w ramach prepack’u czytaj: tutaj.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kosmal & Kwiatkowski Kancelaria Restrukturyzacyjna Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kosmal & Kwiatkowski Kancelaria Restrukturyzacyjna z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: