Robert Kosmal

Biegły Sądowy ds. Wyceny Przedsiębiorstw
Doradca restrukturyzacyjny

Jestem z zawodu finansistą a z zamiłowania restrukturyzatorem. Jestem także współwłaścicielem Kancelarii Restrukturyzacyjnej Kosmal&Kwiatkowski Sp. z o.o., która była jednym z prekursorów profesjonalnego doradztwa dla firm w kłopotach. Pomagam moim klientom znaleźć niestandardowe rozwiązania, które pozwolą im wyjść obronną ręką z kryzysu i trwale odbudować swoją wartość.
[Więcej >>>]

Potrzebuję pomocy
10
wrz

Cena sprzedaży przedsiębiorstwa w przygotowanej likwidacji

Robert KosmalKomentarze (0)

Ustawodawca wprowadził do polskiego porządku prawnego procedurę przygotowanej likwidacji. Dobrze znaną i często stosowaną w wielu innych systemach prawnych (tzw. prepack). Odpowiedział w ten sposób na od dawna zgłaszane przez różne środowiska postulaty ułatwienia sprzedaży całości przedsiębiorstwa w ramach procedur likwidacyjnych. Rozwiązanie to pozwala zarówno zaspokoić wierzycieli, jak i zachować przedsiębiorstwo. Korzyści wynikające z tego faktu są różnorakie – jeżeli wierzyciel jest kupującym zyskuje własny biznes, a nie tylko spłatę zadłużenia. Natomiast pracownicy upadłego zachowają swoje miejsca pracy. Jednak, jak zwykle bywa w takich sytuacjach, najważniejszą i najtrudniejszą sprawą jest ustalenie ceny sprzedaży.

Sposób określania ceny sprzedaży

Omawiając poprzednio sprzedaż przedsiębiorstwa w przygotowanej likwidacji bliskim upadłego wskazałem na kilka ważnych ograniczeń. W tego typu transakcjach dokonywanych pomiędzy upadłym a jego rodziną należy je wziąć pod uwagę. Dotyczą one przede wszystkim ograniczenia swobody w kształtowaniu ceny przedsiębiorstwa. Jednak ustawodawca nie poprzestał jedynie na uregulowaniu tej problematyki w zakresie transakcji. Jak już wskazałem – co do zasady w polskim porządku prawnym traktowane są one jako „podejrzane”. Mogą nasuwać się skojarzenia z nieuczciwym wyzbywaniem się majątku przy pomocy osób bliskich. Prawo upadłościowe przewiduje, że sąd uwzględni wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży w określonej sytuacji. Przede wszystkim gdy jej cena jest wyższa niż kwota możliwa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym. Przy likwidacji na zasadach ogólnych, pomniejszona o koszty postępowania, które należałoby ponieść w związku z likwidacją w takim trybie. Za nim bliżej zajmiemy się tą regulacją warto wskazać, że spełnienie warunku dotyczącego ceny jest obligatoryjną przesłanką wydania przez sąd zgody na sprzedaż przedsiębiorstwa w ramach pre-pack’u. Innymi słowy, jeżeli w tradycyjnej likwidacji można by uzyskać większą sumę pieniędzy nasz wniosek o sprzedaż nie ma szans na powodzenie. Jednak jak to wszystko obliczyć?

Kalkulacja kosztów w procedurze likwidacyjnej

Oczywiście na etapie rozpoznawania wniosku o zatwierdzenie przygotowanej sprzedaży przedsiębiorstwa sąd nie ma precyzyjnej wiedzy. Jaką kwotę można by uzyskać w „normalnej” likwidacji dopóki nie przeprowadzi się takiego postępowania?  W przygotowanej likwidacji chodzi przecież właśnie o jego nieprzeprowadzanie. Sąd jest zdany tylko i wyłącznie na szacunkowe określenie kwoty możliwej do uzyskania w innym postępowaniu likwidacyjnym. Dlatego określenie tej kwoty w praktyce nie jest łatwe. Przede wszystkim należy pamiętać, że do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży należy dołączyć opis i oszacowanie składnika objętego wnioskiem – a więc przedsiębiorstwa. Musi być ono sporządzone przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych. Dokument ten jest podstawą oszacowania wartości sprzedaży jaką można by osiągnąć prowadząc postępowanie likwidacyjne na zasadach ogólnych. Oczywiście szacunkowa cena możliwa do uzyskania w postępowaniu innym niż pre-pack zależy od bardzo wielu czynników. Takich jak np. przedmiot działalności przedsiębiorstwa, stan składników majątkowych wchodzących w jego skład (np. maszyn, czy innych urządzeń), czy w reszcie przyjęty sposób szacowania. Jeżeli sąd nabierze wątpliwości w tym względzie uprawnione jest przeprowadzenie dowodu z przesłuchania biegłego, czy wyznaczenia innego specjalisty dla powtórnego oszacowania.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wnioskodawca chcąc uzyskać dla siebie korzystne rozstrzygnięcie sądu przedstawił wyliczenia. Dotyczące tego, jaką kwotę można by uzyskać dokonując likwidacji przedsiębiorstwa w innym postępowaniu. W każdym razie sąd jest zobowiązany wyliczoną kwotę pomniejszyć o koszty postępowania, jakie należałoby ponieść w związku z likwidacją na zasadach ogólnych. O jakie koszty chodzi?

Pomniejszenie o koszty postępowania

Należy przyjąć, że do kosztów powstępowania upadłościowego na gruncie omawianego art. 56c należy zaliczyć wszelkie koszty związane z tym postępowaniem i obciążające masę upadłości. Tak więc będą to także koszty utrzymania majątku, jego ubezpieczenia, konserwacji, czy ochrony oraz koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem samej transakcji. Oczywiście do tego typu kosztów zalicza się także m.in. wynagrodzenie syndyka oraz jego zastępcy, wynagrodzenia osób zatrudnionych przez syndyka oraz należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń tych osób, wynagrodzenie i wydatki członków rady wierzycieli, wydatki związane ze zgromadzeniem wierzycieli, czy koszty archiwizacji dokumentów upadłego. Tylko przy przyjęciu takiego rozwiązania będzie możliwe pełne określenie różnicy ceny przedsiębiorstwa, jaka zachodzi pomiędzy sprzedażą w ramach pre-packu, a innym postępowaniem likwidacyjnym.

Jak widać określenie ceny sprzedaży przedsiębiorstwa jest jednym z kluczowych zagadnień dla powodzenia przygotowanej likwidacji. Warto pamiętać, że sąd może odstąpić od przedstawionych powyżej zasad tylko w przypadku, gdy oszacowana cena jest zbliżona do tej, jaką można by osiągnąć w tradycyjnej likwidacji. Gdy jednocześnie za przygotowaną likwidacją przemawia ważny interes publiczny lub możliwość zachowania przedsiębiorstwa dłużnika.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 (22) 122 88 97e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kwiatkowski & Wspólnicy Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kwiatkowski & Wspólnicy z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: